Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.11 - 27.11.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.11 - 27.11.2017

Jest 27 listopada 2017 r. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Kara nałożona przez urząd a koszty uzyskania przychodu

W wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., NSA potwierdził, że poniesienie kary nałożonej przez urząd nie jest działaniem ukierunkowanym na osiągnięcie przychodu. Kara ze swej istoty jest bowiem dolegliwością za naruszanie obowiązujących przepisów i nie wiąże się z możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu. Natomiast, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, nie wystarczy jedynie wskazać, że kara ta nie została wymieniona w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu należy jeszcze wykazać jego związek z potencjalnym przychodem.

PIT: Likwidacja górnego limitu składek ZUS

W dniu 24 listopada 2017 r. Sejm podczas trzeciego czytania uchwalił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek.
Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakłada się zniesienie tzw. limitu trzydziestokrotności związanego z opłacaniem składek emerytalnych i rentowych (w 2017 roku jest to kwota 127 890 zł). Obecnie, po osiągnięciu takiego przychodu, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie są opłacane.

Ochrona interesów podatnika: Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej

Dnia 22 listopada 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja dotyczy doprecyzowania co może być dowodem w postępowaniu podatkowym, udostępniania określonych informacji kontrahentowi podatnika oraz określenia trybu udostępniania tych danych. Zmiany przewidują wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o wywiązywaniu się z niektórych obowiązków podatkowych. Chodzi np. o informacje o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych. Przedmiotowa ustawa została ogłoszona 24 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

VAT: Usługi posprzedażowej obsługi wierzytelności poza zwolnieniem

Jak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 listopada 2017 r., usługa posprzedażowej obsługi portfela wierzytelności nie korzysta ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla usługi refinansowania. W przedmiotowym stanie faktycznym, bank dokonywał sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów. Jednocześnie, na podstawie umowy outsourcingowej, świadczył na rzecz nabywcy kompleksowe usługi obsługi sprzedanych kredytów. WSA, wbrew stanowisku podatnika, orzekł że tego rodzaju usługi nie są elementem usługi refinansowania, lecz mogą być świadczone odrębnie w różnych konfiguracjach. W konsekwencji, nie podlegają zwolnieniu z VAT.

Pozostałe zagadnienia: Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w związku z realizacją wyroku TSUE

W dniu 23 listopada 2017 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056). Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 poprzez wprowadzenie zmian w załączniku nr 3 do ustawy VAT, polegających na objęciu podstawową stawką podatku od towarów i usług niektórych wyrobów, wymienionych obecnie w tym załączniku.
TSUE orzekł, że RP uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96–98 Dyrektywy VAT stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej do dostaw m.in. sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs