Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.11 - 20.11.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.11 - 20.11.2017

Jest 20 listopada 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

CIT: Ratyfikacja konwencji MLI

W dniu 9 listopada 2017 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez prezydenta ustawy o ratyfikacji Konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Ustawa ratyfikująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw 14 listopada 2017 r. co oznacza, że zmiany w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. W przypadku Polski, docelowo zakłada ona zmianę 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT: Zakres przedmiotowy pojęcia „wysokość wynagrodzenia” otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 8 listopada br. (sygn. akt. I SA/Gd 1214/17), z literalnego brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT wyraźnie wynika, że chodzi w nim o wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika z tytułu umowy o pracę, a nie "za wykonaną pracę". Wynagrodzenie, o którym mowa w tym artykule, to zatem także inne składniki takiego wynagrodzenia związanego z umową o pracę i w tym zakresie niewątpliwie mieści się m.in. wynagrodzenie chorobowe. Natomiast osobną kwestią jest kwestia zasiłku chorobowego, o którym mowa w art. 92 § 4 k.p. Zasiłek ten jest wypłacany zupełnie z innego tytułu (przepisów o ubezpieczeniu społecznym) i w tym zakresie twierdzenie organu, że zasiłek ten nie wchodzi w skład wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT jest prawidłowe.

Ochrona interesów podatnika: Prace nad zmianą zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

W wywiadzie z 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Podsekretarz Stanu poinformował o pracach nad nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Z przekazanych informacji wynika, że skazanie sprawcy przestępstwa nie będzie już warunkiem wszczęcia postępowania wobec podmiotu zbiorowego. W projekcie w całości zrezygnowano również z katalogu przestępstw, za które możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Projektowane rozwiązania mają dawać możliwość wykazania – poprzez właściwe procedury – że podmiot zbiorowy nie dopuścił się zaniedbań.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Rozszerzenie i zmiana zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ulgi i dotacje: Ulga podatkowa na prace B+R

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie wejść ma ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wzrosnąć ma wartość odliczenia z tytułu ulgi na B+R do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, niezależnie od wielkości firmy (dzisiaj obowiązuje ulga w wysokości 50 proc. kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych dla MŚP, a 30 proc. dla dużych firm). Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

Więcej informacji na temat ulgi B+R podczas zrealizowanego webinarium KPMG pt. „Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R".
 

VAT: Pierwsze zasiedlenie nie tylko w drodze czynności opodatkowanej VAT

Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. C 308/16, przepisy Ustawy o VAT są niezgodne z dyrektywą VAT w zakresie warunków zwolnienia z VAT dostawy budynków. Trybunał uznał, że pojęcia pierwszego zasiedlenia nie można ograniczyć do czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji, pierwszym zasiedleniem może być również rozpoczęcie użytkowania budynku przez podmiot, który go wybudował. Trybunał wskazał ponadto, że pojęcie ulepszenia z Ustawy o VAT należy utożsamiać z pojęciem przebudowy na gruncie dyrektywy. Oznacza to, że ulepszany budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pierwsze zasiedlenie budynku nie musi następować w drodze czynności opodatkowanej VAT
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs