Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.11 - 13.11.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.11 - 13.11.2017

Jest 13 listopada 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

PIT: Nowe limity dla IKE i IKZE

W 2018 r. maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wzrosną o kilkaset złotych. Kwoty wyniosą odpowiednio 13 329 zł oraz 5 331,60 zł. Określające te limity obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018 zostały opublikowane już w Monitorze Polskim.

CIT: Kwalifikacja do kosztów podatkowych tzw. odstępnego w przypadku rozwiązania umowy najmu przed terminem

W wyroku z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 1125/16) NSA wskazał, że dokonując kwalifikacji tzw. odstępnego od przedwczesnego rozwiązania umowy najmu pod kątem kosztów podatkowych należy wziąć pod uwagę całokształt stanu faktycznego.
W związku z powyższym, w sytuacji zawarcia między spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej wspólnie wynajmującymi budynek porozumienia, w ramach którego spółka odstępująca od umowy najmu wypłaci drugiej spółce odszkodowanie uwalniające spółkę odstępującą od obowiązku uiszczania czynszu do końca okresu umowy, ale również od innych potencjalnych wydatków wynikających z solidarnej odpowiedzialności i roszczeń regresowych – należy uznać, że odszkodowanie takie ma na celu minimalizację strat. Zatem, może zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Cło i akcyza: Zasady obliczenia progu energochłonności

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie, ustawodawca posługując się w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. sformułowaniem „udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej” nie odwołuje się do wartości zakupu energii, która dotyczy kwoty globalnej, jaką należy ponieść aby dokonać zakupu energii, tj. uwzględniającą wszelkie opłaty dystrybucyjne, utrzymania sieci, itp., natomiast jednoznacznie wskazuje się, że powinna być brana pod uwagę tylko wartość samej energii, która została wykorzystana przez zakład. Zatem, do obliczenia progu energochłonności należy uwzględnić koszt nabycia wykorzystanej energii elektrycznej od zewnętrznego dostawcy wraz z podatkami z wyłączeniem podatku VAT oraz z wyłączeniem pozostałych opłat dodatkowych (m.in. opłat dystrybucyjnych).

VAT: Brak faktycznego przejęcia pracowników pozbawia prawa do odliczenia

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. akt I FSK 280/16), spółka nabywająca usługi outsourcingu pracowniczego nie ma prawa do odliczenia VAT, jeżeli faktycznie nie doszło do przejęcia pracowników przez usługodawcę. W przedmiotowym stanie faktycznym, pracownicy spółki mieli stać się pracownikami firm outsourcingowych. W związku z tym, spółka chciała odliczyć VAT z wystawianych na jej rzecz faktur obejmujących wynagrodzenie pracowników. NSA zgodził się z organem podatkowym, że w tym przypadku przejęcie pracowników miało charakter wyłącznie formalny. Skoro faktury dokumentują czynności, które nie zostały faktycznie wykonane, prawo do odliczenia nie przysługuje.

Pozostałe zagadnienia: Ustawa zmieniająca przepisy w podatkach dochodowych na końcowym etapie legislacyjnym

W dniu 10 listopada br. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W najbliższym czasie ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu. Projekt zawiera szereg istotnych zmian m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika takich jak nowa wartość kwoty wolnej od podatku, podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych, jak również zwiększenie limitu 50% kosztów dla twórców.

Więcej informacji na temat zmian w ustawie o PIT już 29 listopada 2017 r. podczas webinarium KPMG pt. „Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?". Zapraszamy do udziału.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs