Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych spoza Unii Europejskiej

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych spoza UE

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na mocy której m.in. zostanie wprowadzony nowy typ zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę sezonową. W ramach nowelizacji nastąpi wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Na nadchodzącą zmianę powinni zwrócić uwagę zatrudniający obcokrajowców przedsiębiorcy z takich gałęzi gospodarki jak rolnictwo, ogrodnictwo oraz turystyka.

1000

Nowy typ zezwolenia będzie wydawany nie przez wojewodę, ale przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi sezonowemu wynagrodzenia w wysokości nie niższej od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz do przeprowadzenia badania lokalnego rynku pracy – w celu sprawdzenia, czy w rejestrach osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie ma kandydatów spełniających wymagania przedstawione w ofercie pracy. Z testu lokalnego rynku pracy będą zwolnieni obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (ta sama grupa narodowości, której przedstawicieli można zatrudnić na podstawie rejestrowanych przez urzędy pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy).

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Pierwszeństwo w rozpatrzeniu wniosków będą mieli cudzoziemcy, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli podstawą wykonywania pracy będzie umowa o pracę.

Plusem nowej regulacji może być fakt, że zarówno etap badania lokalnego rynku pracy jak i procedura wydawania zezwolenia będzie przeprowadzona przez ten sam organ – starostę. Warto jednak mieć na uwadze, że wprowadzenie nowych zezwoleń wydawanych przez starostę – obok istniejących już wyżej wspomnianych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy – prawdopodobnie znacznie zwiększy natężenie ruchu w urzędach pracy i wydłuży kolejki. Już wkrótce będziemy mogli rozszerzyć przekonać się, jak wprowadzone przepisy będą funkcjonować w praktyce.
 

Mateusz Zawadka

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs