TP Alert: Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej

Rozporządzenie dotyczące dokumentacji podatkowej

W dniu 18 września br. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie to będzie miało istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi, bowiem określi szczegółowe treści, jakie będą musiały być ujęte w dokumentacjach podatkowych sporządzanych na podstawie znowelizowanych przepisów dot. cen transferowych (obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.). Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 3 października br.

1000

Kontakt

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej

Jaka jest podstawa i rola rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów?

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1  dotyczące zagadnienia cen transferowych ustanowiły w art. 9a ust. 8 ustawy CIT, upoważnienie dla ministra właściwego ds. finansów do wydania rozporządzenia uszczegóławiającego zakres informacji, które należy wskazać w dokumentacji podatkowej. Sama treść ustawy określa jedynie ogólne elementy, które podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są zobowiązani zawrzeć w dokumentacjach podatkowych.

Jakie są podstawowe elementy rozporządzenia?

Opublikowane w dniu 18 września rozporządzenie wskazuje na konkretne informacje, które podatnicy będą musieli zawrzeć w dokumentacjach podatkowych, to jest w:

  • dokumentacjach podstawowych (Local File),
  • analizach danych porównawczych (Benchmarking Study), oraz
  • dokumentacjach grupowych (Master File).

W reakcji na zgłaszane w ramach konsultacji publicznych zastrzeżenia, dotyczące niejasności (braku precyzji) niektórych sformułowań zamieszczonych we wcześniejszej wersji projektu rozporządzenia, „nowa” wersja rozporządzenia – wprowadza pewne zmiany.

W szczególności opublikowane rozporządzenie tworzy definicję legalną takich pojęć jak: „analiza funkcjonalna”, „profil funkcjonalny” oraz „łańcuch wartości dodanej”, które zostały następnie wykorzystane do scharakteryzowania wymagań formalnych dla dokumentacji podstawowych, analiz danych porównawczych oraz dokumentacji grupowych.

Aktualny kształt rozporządzenia kładzie nacisk m.in. na zagadnienie łańcucha transakcji między podmiotami powiązanymi, kreujących wartość dodaną, który to element pojawia się przy analizach funkcjonalnych (stanowiących obligatoryjny element Local File oraz Benchmarking Study).

Ponadto rozporządzenie wskazuje na konieczność przedstawiania dodatkowych opisów dotyczących m.in. transakcji z podmiotami powiązanymi o charakterze niematerialnym.

Dodatkowo opublikowane rozporządzenie przewiduje obowiązek zamieszczenia w dokumentacji grupowej opisu polityki cen transferowych stosowanej przez grupę podmiotów powiązanych.

Szeroki zakres informacji przekazywanych przez podatników w ramach sporządzanej dokumentacji podatkowej ma na celu zwiększenie transparentności prowadzonej działalności.

Pragniemy również przypomnieć o wprowadzeniu do polskich przepisów dodatkowej deklaracji CIT-TP, do wypełnienia której będą zobowiązane podmioty, których przychody lub koszty w danym roku przekroczą równowartość 10 000 000 EUR.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do opisanych powyżej kwestii.

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z dnia 26 października 2016 r. – Dz.U. z 2016 r. poz. 1888)

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs