Tax Alert: Planowane zmiany w CIT od 2018 r. – nowa wersja projektu nowelizacji przepisów skierowana do Sejmu

Tax Alert: Planowane zmiany w CIT od 2018 r.

W dniu 4 października 2017 r. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, w szczególności poprzez przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

1000
Tax Alert: Planowane zmiany w CIT od 2018 r. – nowa wersja projektu nowelizacji przepisów skierowana do Sejmu

W stosunku do pierwotnego projektu z lipca b.r. planowane rozwiązania zostały częściowo zliberalizowane (niedostateczna kapitalizacja, usługi niematerialne), ale pojawiły się również przepisy wcześniej niekonsultowane (np. dotyczące struktur debt push down).

Planowane zmiany mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z projektem najważniejsze zmiany w zakresie podatku CIT mają zostać wprowadzone m.in. w następujących obszarach:

 • Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów:

(-) z zysków kapitałowych oraz (-) z działalności gospodarczej i z działów specjalnych w produkcji rolnej. Przychody i koszty z obu źródeł będą rozliczane odrębnie.

W stosunku do pierwotnej wersji projektu podjęto decyzję o dokonaniu zmian polegających m.in. na zaliczeniu do źródła zyski kapitałowe wyłącznie przychodów ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych, a także wyłączeniu ze źródła kapitałowego przychodów z instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przepływów lub przychodów albo kosztów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Dodatkowo wprowadzono szczególne regulacje odnoszące się do ubezpieczycieli.

 • Zmiana regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji:

(-) rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne (w tym udzielone przez podmioty niepowiązane); (-) ograniczenie kosztów nadwyżki finansowania dłużnego (różnica między odsetkami zapłaconymi przez podatnika a uzyskanym przychodem z odsetek) do 30 proc. EBITDA.

Zmieniony w stosunku do pierwotnego projektu został sposób prezentacji wskaźnika EBITDA. Wskaźnik ten ma być kalkulowany jako nadwyżka sumy przychodów ze wszystkich źródeł pomniejszona o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszoną o wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów finansowania dłużnego.

Pierwotny roczny limit 120 tys. zł nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nad przychodami o charakterze odsetkowym poniżej, którego ograniczenie nie ma zastosowania, został podwyższony do kwoty 3 mln zł.

 • Wyłączenie z kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji) spółki, w części, w jakiej pomniejszałyby one przychody związane z kontynuacją działalności tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem aportu, przekształceniem formy prawnej lub utworzeniem PGK. Proponowana zmiana ma przeciwdziałać tworzeniu struktur ukierunkowanych na tzw. debt push down, pozwalających na rozliczenie odsetek od pożyczek/kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów z przychodami z działalności gospodarczej nabywanej spółki.
 • Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na niektóre usługi niematerialne oraz opłat z tytułu korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how. Zgodnie z obecnym projektem, ograniczenie ma mieć zastosowanie wyłącznie do usług nabywanych od podmiotów powiązanych oraz podmiotów z siedzibą w tzw. rajach podatkowych. Ponadto, z katalogu wydatków objętych restrykcjami, zostały wyłączone usługi: księgowe, prawne oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. W nowym projekcie proponuje się objęcie ograniczeniem również kosztów przeniesienia niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielone przez banki lub SKOKi.

Dodatkowo pierwotny limit został zmieniony i zgodnie z nowym projektem wynosi 5 proc. EBITDA, obliczonego według zasad zbliżonych do wskaźnika stosowanego przy niedostatecznej kapitalizacji.

Powyższe ograniczenie ma nie dotyczyć kosztów refakturowanych oraz kosztów zaliczonych do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi.

Podobnie jak w przypadku niedostatecznej kapitalizacji, podniesiono roczny limit kosztów nieobjętych ograniczeniami do 3 mln zł.

Ograniczenie nie powinno mieć zastosowania do płatności za usługi niematerialne w ramach spółek tworzących PGK.

 • Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej: (-) obniżenie progów dla PGK, (-) wyłączenie z kosztów darowizn. W obecnym projekcie usunięto zakaz uczestnictwa w PGK dla spółek prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
 • Amortyzacja WNiP - projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie ograniczenia amortyzacji WNiP, a także zaliczania do kosztów opłat licencyjnych z tytułu ich używania, jeżeli wartości te były przez podatnika nabyte lub wytworzone a następnie zostały zbyte – do wysokości przychodu uzyskanego z ich pierwotnego zbycia.

W nowym projekcie jednoznacznie zostało rozstrzygnięte, że ograniczenie będzie mieć zastosowanie również do WNiP uprzednio nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie przez spółkę niebędącą osobą prawną, której podatnik jest wspólnikiem.

 • Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych będących budynkiem handlowo-usługowym lub biurowym o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Stawka podatku wyniesie 0,42 proc. nadwyżki wartości początkowej ponad kwotę 10 mln zł rocznie.

W nowym projekcie zostało przewidziane, że podatek nie będzie naliczany w odniesieniu do nieruchomości, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

 • Zmiana zasad opodatkowania CFC - w nowym projekcie znalazło się doprecyzowanie, że przy ocenie czy rzeczywista działalność gospodarcza CFC ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez CFC z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.
 • Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.
 • Rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej na niemal wszystkie podmioty komercyjne i wierzytelności z tych podmiotów.
 • Dodanie klauzuli uzasadnienia ekonomicznego dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji z 3 500 zł do 10 000 zł.
 • Dostosowanie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych do Klasyfikacji Środków Trwałych 2016.

Wpływ planowanych zmian na sytuację podatników wymaga szczegółowej analizy u każdego z nich. Jednakże jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy nowelizującej celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Zostaną również wprowadzone rozwiązania, zwiększające poziom podatków dochodowych. Całokształt zmian należy ocenić jako raczej niekorzystny dla podatników.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nowelizacji, jak również przedyskutować możliwości zmiany obecnego modelu prowadzonej działalności, tak aby dostosować się do nowych regulacji, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs