Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.10 - 30.10.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.10 - 30.10.2017

Jest 30 października 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Cło i akcyza: Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym skierowana do I czytania na posiedzeniu Sejmu

W dniu 26 października 2017 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który dotyczy wprowadzenia regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcia tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi. Wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich ma na celu zapewnienie analogicznego traktowania podatkowego wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Zgodnie z przedmiotowym projektem, zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Ochrona interesów podatnika: Informacja Szefa KAS na temat prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej

W dniu 27 października 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja Szefa KAS na temat prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej.
W przedmiotowej informacji Szef KAS zwrócił uwagę, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych kierują wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których przedstawiany jest stan faktyczny, dotyczący posiadania zagranicznego zakładu w formie spółki osobowej. Jak wskazał Szef KAS, w przypadku wykorzystania takiego schematu działania można stwierdzić istnienie uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
 

CIT: Potrącenie wierzytelności to wkład niepieniężny

W wyroku z dnia 20 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2592/15) NSA wskazał, że jeśli jakkolwiek potrącenie wzajemnych roszczeń udziałowca wobec spółki i spółki wobec udziałowca jest dopuszczalne to nie dochodzi w takiej sytuacji do faktycznego wniesienia środków pieniężnych do spółki, a więc wkład dokonany w ten sposób ma charakter niepieniężny. W ocenie NSA nie ma argumentów, aby odstąpić od dotychczasowej linii orzeczniczej wyrażonej w szeregu wydanych orzeczeń, które są jednokierunkowe. Wynika z nich, że wniesienie wierzytelności do spółki nie jest tożsame z wniesieniem wkładu pieniężnego.

PIT: Zapewnienie przez zleceniodawcę nieodpłatnie zakwaterowania oraz transportu zleceniobiorcom a przychód

Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 25 października br. (sygn. akt. I SA/Gl 602/17), wartość zapewnianego zleceniobiorcom, nieodpłatnie zakwaterowania oraz transportu zbiorowego na trasie pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem wykonywania powierzonych zadań nie stanowi ich przychodu z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT. W takim przypadku należy bowiem uznać, że powyższe świadczenia zostały poniesione w interesie zleceniodawcy, a ponadto świadczenia te mają na celu dla zleceniobiorcy zapewnienie „narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia” w szerokim tego słowa znaczeniu.

Pozostałe zagadnienia: Sejm uchwalił zmiany w ustawach podatkowych

W dniu 27 października br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak wskazała na swojej stronie Kancelaria Sejmu, projekt dotyczy m.in. uszczelnienia systemu podatkowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Ustawa zawiera również szereg istotnych zmian w podatku PIT m.in. zwiększeniu uległa kwota wolna od podatku z 6,6 tys. zł do 8 tys. Ustawa obecnie została skierowana do Senatu.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs