Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.10 - 16.10.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.10 - 16.10.2017

Jest 16 października 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

VAT: Zamiar podatnika nie wpływa na prawo do odliczenia

Jak orzekł WSA w wyroku z dnia 12 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 784/17), brak zamiaru prowadzenia działalności opodatkowanej na etapie wydatkowania, nie wyklucza prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku późniejszego uzyskania statusu podatnika. Sprawa dotyczyła uniwersytetu, który rozważał możliwość świadczenia usług weterynaryjnych. W związku z tym, miał wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia VAT od uprzednio poniesionych wydatków na infrastrukturę. WSA wskazał, że o prawie do odliczenia decyduje przede wszystkim związek podatku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, który ma charakter prognozowany i planowany. W konsekwencji nie można odmówić prawa do odliczenia, biorąc pod uwagę jedynie zamiar podatnika w momencie ponoszenia wydatków.

Ulgi i dotacje: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Dnia 10 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, przedłożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przepisy zaproponowane w projekcie wprowadzają zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową, jak również zakładają rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, czy też wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego. Zgodnie z projektem, ustawa w zakresie kwestii podatkowych ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Obecnie projekt został skierowany do Sejmu.

CIT: Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu udziału w zyskach SCSp

W wyroku z dnia 11 października 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 3185/16) WSA w Warszawie stwierdził, że luksemburska spółka SCSp posiada cechy zarówno polskiej spółki komandytowej jak spółki komandytowo akcyjnej. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że to czy wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności będzie miał prawo do zysku rozstrzyga się dopiero po zakończeniu roku obrotowego należy uznać, że spółka ta w tym zakresie powinna być traktowana jak spółka komandytowo-akcyjna. W efekcie obowiązek podatkowy z tytułu udziału w zysku SCSp powstaje dopiero w momencie jego faktycznego otrzymania.

PIT: Zwrot kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego w jazdach lokalnych niebędących podróżą służbową

W wyroku z dnia 12 października 2017 r. WSA w Warszawie (sygn. akt. III Sa/Wa 324/16), wskazał, iż kwota wypłacanego przez spółkę pracownikowi świadczenia stanowiącego zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu kodeksu pracy), będzie stanowić przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT, który powinien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na spółce z tytułu dokonywania w/w świadczeń ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31, 32 i 38 tej ustawy.

Pozostałe zagadnienia: Przepisy dotyczące publikowania danych największych podatników przyjęte przez Radę Ministrów

Dnia 10 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt przewiduje udostępnianie na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, corocznie w terminie do dnia 30 września, niektórych indywidualnych danych podatników zawartych w składanych przez nich zeznaniach. Projekt zakłada, że dane te będą obejmować m.in. osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku. Zgodnie z projektem, ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Obecnie przedmiotowy projekt został przekazany do Sejmu.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs