Podatkowe podsumowanie tygodnia 28.08 - 04.09.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 28.08 - 04.09.2017

Jest 4 września 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 28.08 - 04.09.2017

CIT: Kwoty kaucji gwarancyjnych zatrzymane przez kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z dnia 31 sierpnia br. (sygn. akt. I SA/Bk 586/17), straty z tytułu kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez upadłych kontrahentów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że kwota kaucji gwarancyjnej została przez spółkę rozpoznana uprzednio jako element należnego przychodu i uprzednio już opodatkowana. Zdaniem sądu, skoro w omawianym przypadku kwoty kaucji gwarancyjnych, zatrzymane przez kontrahentów spółki, nie zostały przez spółkę rozpoznane jako element należnego przychodu oraz opodatkowane, należy stwierdzić, że nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu jako kosztu poniesionego w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

PIT: Przesłanki zastosowania 70% stawki PIT od wypłacanych odszkodowań

Jak wynika z niedawnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia br. (sygn. akt. III SA/Wa 2546/16), pomimo że art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT wszedł w życie i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r., to jednak limit określony w tym przepisie, od którego uzależniony jest pobór zryczałtowanego podatku według 70% stawki, odnosi się do całego odszkodowania przyznanego podatnikowi. Odszkodowanie to stanowi jedno całościowe świadczenie, a fakt jego wypłaty co miesiąc nie może mieć wpływu na zastosowanie wskazanego wyżej przepisu. Wysokość wypłaconego podatnikowi odszkodowania za zakaz konkurencji w 2015 r. należy zatem brać pod uwagę do określenia przekroczenia wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie 6 miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty tego świadczenia.

VAT: Zakończono pierwszy etap konsultacji dotyczących należytej staranności

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r., zakończył się pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących przesłanek należytej staranności w podatku VAT. W ramach tego etapu, zebrano i opublikowano 65 opinii pochodzących od osób indywidualnych, firm i środowisk biznesowych. W następnym kroku, planowana jest konferencja, podczas której, przy udziale przedstawicieli przedsiębiorców i administracji podatkowej, ma powstać finalny dokument w postaci należytej staranności, stanowiący kompromis w zakresie listy dobrych praktyk, chroniących uczciwych przedsiębiorców, którzy nabywają towary w transakcjach krajowych.

Ochrona interesów podatnika: Darowizny znaków towarowych

W dniu 30 sierpnia 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się informacja szefa Krajowej Administracji Skarbowej na temat wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących darowizny znaków towarowych. W komunikacie szef KAS opisał schemat działania polegający na utworzeniu nowej spółki osobowej, do której wspólnik w drodze darowizny wniósł znak towarowy, który następnie udostępniany był temu wspólnikowi na podstawie licencji. W ocenie szefa KAS powyższy schemat wskazuje na sztuczne działanie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, a tym samym daje możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, jednocześnie podatnicy składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w w/w stanie faktycznym powinni się liczyć z możliwością uzyskania odmowy wydania interpretacji.

Pozostałe zagadnienia: Obowiązek meldunkowy będzie obowiązywał również w przyszłym roku

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, który został przyjęty przez rząd, obowiązek meldunkowy nie zostanie zniesiony z początkiem 2018 r. Wprowadzone mają zostać natomiast nowe uproszczenia, w tym m.in. możliwość elektronicznego meldunku bez konieczności osobistego odwiedzenia urzędu, który przewidziano w ramach specjalnej e-usługi dla osób posiadających profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Co więcej, nowe przepisy dają możliwość, aby przy użyciu jednego formularza meldunkowego (a nie jak ma to miejsce obecnie za pomocą dwóch) dokonać m.in. zameldowania się na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs