Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.09 - 25.09.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.09 - 25.09.2017

Jest 25 września 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000

Kontakt

Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.09 - 25.09.2017

VAT: Projekt nowelizacji ustawy VAT oraz ustawy - Prawo o miarach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma na celu wprowadzenie Centralnego Repozytorium Kas oraz nowego rodzaju kas rejestrujących, które będą w sposób ciągły połączone z Repozytorium w celu przesyłania w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach zrealizowanych za pomocą kasy. Projekt ma na celu zapewnienie bardziej efektywnej kontroli rozliczeń podatku VAT przez organy podatkowe.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

CIT: Wydanie majątku likwidacyjnego nie powoduje powstania przychodu po stronie likwidowanej spółki

W wyroku z dnia 19 września 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 3020/15) WSA w Warszawie wskazał, że przekazanie majątku likwidacyjnego spółki na rzecz jej wspólników nie podlega opodatkowaniu CIT po stronie spółki.

W interpretacji indywidualnej będącej przedmiotem sporu organ wskazywał, że wydanie majątku likwidacyjnego stanowi uregulowanie zobowiązania poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego. Niemniej jednak, w ocenie sądu, z tytułu zwrotu majątku likwidacyjnego spółka nie otrzyma od wspólników żadnego trwałego przysporzenia majątkowego, które zwiększałoby jej majątek. Takie przysporzenie jest z kolei fundamentem powstania przychodu.
 

Ochrona interesów podatnika: Nowelizacja Ordynacji podatkowej skierowana do I czytania w Sejmie

Dnia 21 września 2017 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Przedmiotowy projekt dotyczy zmiany brzmienia art. 181 ustawy przez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ponadto projekt wskazuje tryb udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o sytuacji podatkowej podatnika, do którego nie będzie miała zastosowania tajemnica skarbowa. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, proponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie potencjalnych wątpliwości i ewentualnego negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

PIT: Kwalifikacja do źródła przychodów wygranych w konkursach w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 20 września br. (sygn. akt. III SA/Wa 3043/16), w przypadku gdy możliwe jest zaliczenie przychodów z jakiegoś tytułu do przychodów innych niż z działalności gospodarczej należy uznać, że przychody te pochodzą z tego innego źródła. Dopiero w przypadku, gdy nie jest możliwe przypisanie przychodu do innego źródła otwiera się możliwość zaliczenia danego przychodu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego punktu widzenia, przychody z tytułu wygranych w konkursach i loteriach organizowanych dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą uznać należy za przychód z konkursów i loterii, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Ceny transferowe: Nowe rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej

W dniu 18 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało Rozporządzenie z dnia 12 września 2017 w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące uszczegółowienie znowelizowanych w 2017 r. przepisów dotyczących obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file i Master file). Rozporządzenie precyzuje wybrane kwestie dotyczące dokumentacji cen transferowych i wprowadza definicje kluczowych pojęć dotyczących dokumentacji. Przepisy wchodzą w życie z dniem 3 października 2017 roku.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Raportowanie Country-by-Country

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs