Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.09 - 18.09.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.09 - 18.09.2017

Jest 18 września 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.09 - 18.09.2017

VAT: Nieprawidłowa faktura nie daje prawa do odliczenia

Jak orzekł WSA w wyroku z dnia 12 września 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 420/17) dokonanie niewłaściwej kwalifikacji usług przez wystawcę faktury pozbawia podatnika prawa do odliczenia. W przedmiotowym stanie faktycznym, spółka nabywała usługę kompleksową organizacji imprez integracyjnych oraz usługę cateringu. Jednakże, wystawiając fakturę, kontrahent wyszczególnił poszczególne elementy składające się na usługę kompleksową bądź określał świadczoną usługę cateringową jako usługę gastronomiczną. Zarówno organy podatkowe, jak i WSA zgodnie przyjęły, iż tego rodzaju faktury nie odzwierciedlają faktycznie wykonanych czynności. W konsekwencji, spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

CIT: Wzajemne poręczenia między podmiotami powiązanymi

Zgodnie z najnowszym wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 13 września 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1713/16), wzajemne poręczenia udzielane przez podmioty powiązane mogą być traktowane jako nieodpłatne świadczenia. W konsekwencji, gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym świadczeniem będzie niższa, należy wykazać przychód z tytułu otrzymania częściowo odpłatnych świadczeń. Tym samym, zdaniem sądu nie można zgodzić się ze spółką, że wzajemne udzielenie poręczeń przez spółki powiązane w rozumieniu art. 11 CIT nie stanowi dla spółki uzyskującej poręczenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu w myśl art. 12 ust 1 pkt 2 CIT.

PIT: Opodatkowanie dochodów pochodzące od polskiego płatnika za pracę wykonywaną za granicą

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 12 września br. (sygn. akt. II FSK 3276/16), przez użyte w art. 3 ust. 2a ustawy PIT sformułowanie „dochody osiągnięte na terytorium Polski”, należy rozumieć miejsce siedziby podmiotu, który działa w charakterze płatnika i wypłaca wynagrodzenie. Zdaniem sądu, jest to kryterium istotne, które decyduje o tym czy płatnik mający siedzibę w Polsce powinien pobierać zryczałtowany podatek, czy też nie. A zatem, za dochody uzyskane na terytorium Polski, uznaje się również dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacone osobie, która umowę zlecenia wykonuje za granicą.

Ulgi i dotacje: Specjalne strefy ekonomiczne 2.0

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło założenia nowego systemu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE), który miałby obowiązywać od pierwszego kwartału 2018 r., bez daty wygaśnięcia jak to jest w obecnym systemie. Jedno z założeń nowego systemu, będzie dotyczyć zwolnienia z podatku dochodowego w SSE, które będzie dostępne na terenie całej Polski, a nie jak aktualnie tylko na terenach posiadających status SSE. Inwestor będzie miał zasadniczo możliwość swobodnego wyboru miejsca lokalizacji inwestycji i nie będzie musiał kierować się tylko na obszary posiadające już status SSE (lub mogące uzyskać taki status przez wielomiesięczną procedurę rozszerzania SSE).

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Specjalne strefy ekonomiczne 2.0

Pozostałe zagadnienia: Drugi etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w VAT

13 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja rozpoczynająca drugi etap konsultacji podatkowych w zakresie przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście udziału podatników w tych transakcjach, w których dopuszczono się oszustwa w VAT. W ramach drugiego etapu konsultacji podatkowych planowane są co najmniej cztery spotkania zespołu roboczego, utworzonego ze specjalistów Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów planuje zakończenie całego procesu konsultacji podatkowych na koniec października 2017 r. Efektem prac ma być dokument zawierający zalecane zasady postępowania przedsiębiorców, które będą umożliwiały zachowanie należytej staranności.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs