Podatkowe podsumowanie tygodnia 07.08 - 21.08.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 07.08 - 21.08.2017

Jest 21 sierpnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 07.08 - 21.08.2017

VAT: Pojazdy demonstracyjne a odliczenie VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 17 lipca br. (sygn. akt. III SA/Wa 2965/16) pojazdy demonstracyjne (samochody, motocykle) nie mogą być uznawane za wykorzystywane wyłącznie do odsprzedaży, a zatem w celu pełnego odliczenia VAT podatnik musi prowadzić ewidencję. W omawianym wyroku, Sąd wskazał, że jeśli pojazdy demonstracyjne będą wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez udostępnianie ich klientom spółki, a spółka będzie prowadziła ewidencję zgodnie z właściwymi przepisami, to będzie jej przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego w stosunku do wydatków na nabycie pojazdów oraz wydatków eksploatacyjnych.

PIT: Nagrody przyznawane w ramach konkursu poniżej 200 zł a przychód uczestnika

Zgodnie z ostatnim wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 17 sierpnia br. (sygn. akt. I SA/Kr 555/17) w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT należy przyjąć, iż definicja nieodpłatnego świadczenia nie wyklucza tego, iż otrzymujący świadczenie musi podjąć jakieś działania, aby świadczenie otrzymać. Istotne jest, aby beneficjent w zamian za to świadczenie nie wykonywał żadnego świadczenia wzajemnego. W konsekwencji należy przyjąć, iż udział uczestników w konkursie nie powoduje u nich konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem, ani też uczestnicy nie dokonują żadnych świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody.

CIT: Odszkodowania za usługę wadliwie wykonaną przez podwykonawcę

W wyroku z dnia 10 sierpnia 2017 r. WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1102/16) wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 Ustawy o CIT odszkodowania z tytułu wad wykonanych usług nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Bez znaczenia pozostaje, czy odszkodowanie takie wypłaca zleceniobiorca czy też jego podwykonawca.

Co więcej, przyjęcie założenia, że zleceniobiorca nie wykonał usługi wadliwie, gdyż taką usługę wykonał podwykonawca, prowadziłoby do wniosku, że świadczenie wypłacane klientom jest nienależne.

Ochrona interesów podatnika: W 2018 roku kara porządkowa pozostanie na niezmienionym poziomie

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w przyszłym roku maksymalna wysokość kary porządkowej nadal wynosić będzie 2 800 zł. Zgodnie z w/w przepisem, karę można wymierzyć stronie, pełnomocnikowi strony, świadkowi lub też biegłemu, jeśli – mimo prawidłowego wezwania przez organ podatkowy – dana osoba, bez uzasadnionej przyczyny, nie stawiła się osobiście. Dana osoba może zostać ukarana również wtedy, gdy bez zezwolenia organu opuści miejsce przeprowadzania czynności (przed ich zakończeniem), albo bezzasadnie odmówi m.in. złożenia wyjaśnień, wydania opinii czy też okazania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.

Pozostałe zagadnienia: Od 2018 roku nowa wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., od początku przyszłego roku ponownie wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Stawki zostały bowiem zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9. W efekcie nastąpił ich realny wzrost o 1,9 proc. Należy zaznaczyć, iż ewentualna zmiana wysokości stawek podatków i opłat lokalnych pozostają w gestii organów stanowiących gmin.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs