Planowane zmiany w PIT i CIT od 2018 r. – uszczelnienie systemu i podniesienie podatków

Planowane zmiany w PIT i CIT od 2018 r.

12 lipca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym. Projekt wraz z uzasadnieniem liczy 95 stron i zakłada szereg istotnych zmian. Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, w szczególności poprzez przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

1000
Planowane zmiany w PIT i CIT od 2018 r. – uszczelnienie systemu i podniesienie podatków

Planowane zmiany mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z projektem najważniejsze zmiany mają zostać wprowadzone w następujących obszarach:

1. Ustawa o CIT oraz Ustawa o PIT:

 • Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych będących budynkiem handlowo-usługowym lub biurowym, o wartości początkowej ponad 10 mln zł; stawka podatku wyniesie ok. 0,5 proc. wartości początkowej rocznie.
 • Zmiana zasad opodatkowania CFC:
  • status CFC uzależniony m.in. od faktycznie uiszczonego podatku za granicą (w miejsce nominalnej stawki podatkowej); 
  • obniżenie progu przychodów pasywnych z 50 proc. do 33 proc.;
  • zmieniona definicja jednostki zależnej (zwiększenie wymaganego udziału „kontroli” podatnika z 25 proc. do 50 proc.);
  • obniżenie podstawy opodatkowania o dywidendę oraz dochody ze zbycia udziałów efektywnie opodatkowane w Polsce.
 • Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.
 • Rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej na niemal wszystkie podmioty komercyjne i wierzytelności z tych podmiotów.
 • Dodanie klauzuli uzasadnienia ekonomicznego dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji z 3 500 zł do 5 000 zł.

2. Ustawa o CIT:

 • Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów:
  • z zysków kapitałowych oraz
  • z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej. Przychody i koszty w obu źródłach będą rozliczane odrębnie.
 • Zmiana regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji:
  • rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne; 
  • ograniczenie kosztów z odsetek do 30 proc. EBIDTA;
  • wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych i gdy koszt zadłużenia nie przekracza 120 000 zł.
 • Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 proc. dochodu powiększonego o amortyzację oraz różnicę między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. Limit ma zastosowanie do kosztów przekraczających ponad 1 200 000 zł.
 • Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej; 
  • obniżenie progów dla PGK,
  • wyłączenie z kosztów darowizn.
 • Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

3. Ustawa o PIT i o ryczałcie:

 • Reklasyfikacja źródła wybranych przychodów z realizacji instrumentów finansowych lub papierów wartościowych; (-) zmiana źródła w odniesieniu do m.in. pracowniczych programów motywacyjnych na opodatkowany według 18-32 proc. skali podatkowej.
 • Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych drogą darowizny.
 • Ograniczenie możliwości opodatkowania 8,5 proc. ryczałtem od najmu do maksymalnego przychodu w wysokości 100 000 zł.

Podsumowanie

Wpływ planowanych zmian na sytuację podatników wymaga szczegółowej analizy u każdego z nich. Jednakże jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy nowelizującej celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Zostaną również wprowadzone rozwiązania, zwiększające poziom podatków dochodowych. Całokształt zmian należy ocenić jako raczej niekorzystny dla podatników.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nowelizacji, jak również przedyskutować możliwości zmiany obecnego modelu prowadzonej działalności, tak aby dostosować się do nowych regulacji, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs