Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.06 - 03.07.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.06 - 03.07.2017

Jest 3 lipca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.06 - 03.07.2017

CIT: Konfuzja wierzytelności nie wymaga korekty odpisów

Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1558/15), w przypadku konfuzji wierzytelności powstałej na skutek likwidacji pożyczkodawcy będącego jednocześnie udziałowcem spółki, brak zapłaty odsetek, które zostały pierwotnie uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego, pozostaje bez wpływu na jego wartość początkową. W konsekwencji, nie wiąże się z obowiązkiem dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych, obliczonych w oparciu o uprzednio ustaloną wartość początkową. W ocenie sądu, skoro na skutek konfuzji wierzytelność wygasa, nie dochodzi do zapłaty odsetek. Brak zapłaty odsetek wyklucza z kolei obowiązek dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych.

PIT: Pokrycie kosztów edukacji dzieci oraz zakwaterowania oddelegowanym pracownikom a PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał w dniu 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 61/17), istotne rozstrzygnięcie dla pracodawców oddelegowujących pracowników, zgodnie z którym, wartość kosztów edukacji dzieci oraz zakwaterowania oddelegowanego pracownika i jego rodziny pokryta przez pracodawcę stanowi przychód pracownika. W uzasadnieniu do wyroku Sąd argumentował, że świadczenia te są spełniane za zgodą pracownika, w jego interesie oraz przynoszą mu wymierną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść we własnym zakresie. Ponadto, świadczenia te mogą być przypisane indywidualnie danemu pracownikowi i nie są dostępne dla ogółu pracowników spółki.

Ochrona interesów podatnika: Ministerstwo Finansów ujawni dane 4 500 największych podatników

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 26 czerwca 2017 r. w terminie do 30 września każdego roku Minister Finansów będzie podawał do publicznej wiadomości indywidulane dane 4 500 podatników o najwyższych przychodach z wyłączeniem podatkowych grup kapitałowych oraz podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnienia. Zgodnie z obecną wersją ma on zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

VAT: Usługa doradcza i szkoleniowa a zwolnienie z podatku VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 30 czerwca br. (sygn. I FSK 1896/15) usługi doradcze świadczone przez podatnika na rzecz uczestników szkoleń rozpoczynające się w trakcie szkoleń i pozostające w związku merytorycznym z przedmiotem szkoleń, finansowane ze środków publicznych nie są świadczeniem pomocniczym do usług szkolenia i przekwalifikowania zawodowego. W konsekwencji nie korzystają one ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT lecz podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Pozostałe zagadnienia: Zmiany w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych

Dnia 28 czerwca 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 16 czerwca 2017 r. zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wśród projektowanych zmian znajduje się m.in. zmiana odnosząca się do definicji budowli w ustawie – Prawo budowlane. W wyniku proponowanych zmian, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ma dotyczyć wyłącznie części budowlanych elektrowni wiatrowych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs