Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego

Przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projekt ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych przewiduje m.in. dodanie do Ordynacji podatkowej działu IIIB – Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt obecnie jest na etapie opiniowania.

1000
Dariusz Malinowski, Partner, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Analiza ryzyka

Zgodnie z projektem w celu przeciwdziałania wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi Szef KAS będzie dokonywał analizy ryzyka. Analiza ryzyka polegać będzie w szczególności na przetwarzaniu danych w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP).

W celu dokonania analizy ryzyka Szefowi KAS przekazywane będą dane o zleceniach płatniczych uznających lub obciążających rachunki przedsiębiorców. Do przekazywania tych danych zobowiązana będzie izba rozliczeniowa oraz banki i SKOK. Dodatkowo banki i SKOK będą przekazywać Szefowi KAS dane o rachunkach przedsiębiorców przez nich prowadzonych i otwieranych. Przedmiotowe dane będą obejmować również dane stanowiące tajemnicę bankową.

Zgodnie z projektem przekazywanie danych i żądań pomiędzy systemami teleinformatycznymi banków oraz SKOK a CRDP będzie następować automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez izbę rozliczeniową STIR.

Wynik analizy ryzyka będzie zawierał firmę posiadacza rachunku przedsiębiorcy, jego numer NIP, REGON, numery rachunków przedsiębiorcy oraz procentowy wskaźnik ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „Dla jednego przedsiębiorcy ustalany będzie jeden wynik analizy ryzyka niezależnie od ilości posiadanych przez niego rachunków”.

Wyniki analizy ryzyka Szef KAS będzie przekazywał m.in. organom KAS.

Blokada rachunku i niezawieranie umów

Zgodnie z projektem Szef KAS będzie mógł żądać blokady w określonym zakresie wskazanego rachunku lub wszystkich rachunków przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez bank lub SKOK. Jak stanowi projekt żądanie takie może być przekazane bankowi lub SKOK, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku przedsiębiorcy jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Żądanie Szefa KAS powinno zawierać zakres, sposób i termin blokady. Szef KAS będzie uprawniony do przedłużenia blokady rachunku przedsiębiorcy na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

Niezależnie od żądania blokady rachunku przedsiębiorcy Szef KAS będzie mógł przekazać bankowi lub SKOK pisemne żądanie niezawierania umów z przedsiębiorcą na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania tego żądania przez bank lub SKOK. Przesłanki wystąpienia przez Szefa KAS z takim żądaniem są analogiczne jak w przypadku zgłoszenia żądania blokady rachunku przedsiębiorcy. Również w tym przypadku Szef KAS będzie uprawniony do przedłużenia powyższego okresu na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

O czynnościach dokonanych na podstawie żądania Szefa KAS oraz ich zakresie, sposobie, terminie i podstawie prawnej Szef KAS będzie informował właściwego dla przedsiębiorcy naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz prokuratora.

Projektowane przepisy nakładają na banki i SKOK obowiązek odmowy zawarcia umowy z przedsiębiorcą również w razie braku żądania Szefa KAS, jeżeli posiadane informacje wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego.

Zmiany w ustawie o VAT

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o VAT poprzez dodanie nowej przesłanki niedokonania rejestracji i wykreślenia z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności jego zawiadamiania.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu konieczność przyjęcia tych przepisów związana jest z wykorzystywaniem rejestracji podmiotu jako podatnika VAT dla celów wyłudzeń skarbowych.

Zgodnie z projektem podmiot nie będzie podlegał rejestracji, jeżeli z posiadanych informacji będzie wynikać, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Nowelizacja przewiduje również wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT w przypadku gdy posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje możliwość przywrócenia zarejestrowania podatnika, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje. Z kolei w odniesieniu do podatników, o którym mowa w ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego przywróci ich zarejestrowanie bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

Nowelizacja zakłada również utworzenie prowadzonego przez Szefa KAS elektronicznego wykazu podmiotów w odniesieniu, do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone z rejestru jak również tych których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona. Wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs