Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.06 - 26.06.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.06 - 26.06.2017

Jest 26 czerwca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
 Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.06 - 26.06.2017

Cło i akcyza: Akcyza obejmie e-papierosy

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, podatek akcyzowy będzie obejmować od 2018 r. również płyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe. Zmiany mają przynieść wzrost wpływów podatkowych o ok. 100 mln zł w skali roku. Modyfikacje przewiduje projekt ustawy z 14 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

VAT: Przedterminowe rozwiązanie umowy najmu podlega VAT

Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1868/15), wynagrodzenie ustalone przez strony umowy najmu z tytułu jej przedterminowego rozwiązania podlega opodatkowaniu VAT. W przedmiotowym stanie faktycznym, organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem, że tego rodzaju rekompensata stanowi zadośćuczynienie za utracone korzyści, wskazując, że w istocie jest to wynagrodzenie za działanie polegające na wyrażeniu zgody na odstąpienie od umowy. W konsekwencji, czynność taka spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług. Rację organowi przyznał zarówno WSA, jak i NSA. Rozstrzygając spór, NSA podkreślił, że wypłata środków na rzecz wynajmującego nie miała związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Nie można zatem mówić o wypłacie odszkodowania.

CIT: Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem Podatkowej Grupy Kapitałowej

W dniu 24 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w którym ostrzegło przed wykorzystywaniem podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji w podatku dochodowym od osób prawnych.
Jako przykładową sytuację MF wskazało zbycie kluczowych składników majątku po czym cały dochód ze sprzedaży przykazywany był w drodze darowizny do spółki powiązanej. W efekcie dochody uzyskane ze sprzedaży wskazanego majątku nie były opodatkowane CIT.
Ministerstwo oszacowało, że transakcje tego typu obejmowały majątek o wartości wielu miliardów złotych w skali całego kraju.

PIT: Skutki podatkowe w PIT otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z 13 czerwca br. (I SA/Gd 348/17, I SA/Gd 349/17), odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej oraz wartość franszyzy, które zostały uzyskane przez podatnika w związku z uszkodzeniem przez jego podwykonawcę sprzętu przewożonego na rzecz kontrahenta, nie jest odszkodowaniem dotyczącym składnika majątku podatnika. W konsekwencji, w takim przypadku zastosowanie może mieć zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT. Niezależnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 tejże ustawy wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu kar umownych i odszkodowań z tytułu wad w wykonaniu usług. W związku z tym podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania wypłaconego swojemu kontrahentowi z tytułu wadliwego wykonania usługi.

Pozostałe zagadnienia: Prezydent podpisał nowelę w sprawie solidarnej odpowiedzialności

W najbliższych tygodniach wejdzie w życie nowela dotycząca solidarnej odpowiedzialności oraz podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego. Modyfikacje będą korzystne dla części podatników, którzy są współwłaścicielami nieruchomości. Wprowadzająca zmiany ustawa została już podpisana przez prezydenta.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym obowiązek podatkowy będzie solidarnie ciążyć na współwłaścicielach podlegających podatkowi (osobach, które nie są z niego zwolnione). Wysokość daniny będzie odpowiadać łącznemu udziałowi w prawie własności czy też posiadaniu i nie będzie już odnosić się do udziałów osób zwolnionych z opodatkowania. Ustawa została podpisana przez prezydenta 20 czerwca br. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs