Opublikowano rozporządzenie wprowadzające formularz CIT-TP

Opublikowano rozporządzenie wprowadzające formularz

22 czerwca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ostateczna wersja formularza CIT-TP stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia różni się od wersji opublikowanej pod koniec 2016 r.

1000

Contact

Jacek Bajger, KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Opublikowano rozporządzenie wprowadzające formularz CIT-TP

Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 EUR, są zobowiązani do dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy tzw. uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (formularz CIT-TP).
 

Zmiany wprowadzone do formularza CIT-TP w czerwcu 2017 r. są wynikiem uwzględnienia uwag zgłaszanych podczas konsultacji publicznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w formularzu CIT-TP w stosunku do jego projektu z końca 2016 r.

1. Dodano obowiązek ujawnienia informacji o powiązaniach rodzinnych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze (B.13).

2. W części F formularza CIT-TP, stanowiącej opis transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych, zrezygnowano z obowiązku określenia, czy udział opisywanej transakcji / innego zdarzenia przekracza 50 proc. wszystkich transakcji podatnika w danej kategorii. Zamiast tego, należy:

  • ujawnić czy dana transakcja / inne zdarzenie jest dokonywana wyłącznie
    z podmiotami powiązanymi, oraz
  • wskazać procentowy udział wartości transakcji / innych zdarzeń z poszczególnych kategorii w całości przychodów podatnika. Podaną wartość zaokrągla się do pełnego procenta. 

 

Zmiany dokonano ze względu na możliwość wystąpienia trudności z ustaleniem proporcji między transakcjami / innymi zdarzeniami z danej kategorii dokonywanymi z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Wymagałoby to przeprowadzenia dokładnej identyfikacji wszystkich transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi.

3. W części F formularza CIT-TP w zakresie dotyczącym transakcji finansowych zrezygnowano z obowiązku podania informacji o pozostałych przychodach i kosztach finansowych, w tym różnicach kursowych. Zmiany dokonano ze względu na możliwe trudności z przypisaniem różnic kursowych do transakcji z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi na podstawie ksiąg rachunkowych.

4. Dodano obowiązek ujawnienia informacji o nieodpłatnym otrzymaniu i przekazaniu rzeczowych aktywów trwałych lub aktywów niematerialnych (F.6.141 i F.6.142).

5. Dodano objaśnienia doprecyzowujące informacje, które należy zamieścić w formularzu CIT-TP. W szczególności wskazano, iż:

  • wypełniając formularz należy brać pod uwagę kwoty netto,
  • należy podawać wartości wynikające z wystawionych lub otrzymanych faktur lub informację o otrzymanych lub przekazanych płatnościach związanych z tymi transakcjami lub zdarzeniami,
  • rodzaje transakcji lub innych zdarzeń są rozumiane zgodnie z przepisami o rachunkowości

Pełna treść opublikowanego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych znajduje się pod poniższym adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie