Nowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2017 r.

Nowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz U. z 29.11.2016, poz. 1926).

1000
Nowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2017 r.

W zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nie przewidziano regulacji przejściowych.

Aktualnie obowiązujące przepisy

W świetle obowiązujących do końca 2016 roku przepisów wszystkie fundusze inwestycyjne objęte są zwolnieniem podmiotowym. W rezultacie przy wykorzystaniu podmiotów transparentnych podatkowo, zwolnienie to obejmowało wszystkie kategorie przychodów podatkowych.

Zwolnienie podmiotowe dla FIO i SFIO

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych utrzymuje zwolnienie podmiotowe dla funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), za wyjątkiem tych SFIO, które stosują zasady i ograniczenia przewidziane dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

Zwolnienie dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania

Zwolnieniem objęte zostaną również instytucje wspólnego inwestowania z krajów UE i EOG. Zwolnienie nie ma zastosowania do zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania działających na podobnych zasadach jak FIZ.

FIZ

Dotychczasowe zwolnienie podmiotowe dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) zostało zastąpione zwolnieniem przedmiotowym.

Opodatkowaniu będą podlegały jednak dochody (przychody) FIZ:

  • z udziału w polskich i zagranicznych spółkach lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeśli w kraju siedziby i ich zarządu nie są traktowane jako osoby prawne oraz nie są podatnikami podatku dochodowego;
  • z odsetek od pożyczek udzielonych przez FIZ takim podmiotom oraz odsetek od innych zobowiązań takich podmiotów wobec FIZ;
  • z odsetek od udziału kapitałowego w takich podmiotach;
  • z darowizn i innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez takie podmioty;
  • z odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez takie podmioty;
  • ze zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez ww. podmioty lub ich udziałów.
     

SFIO stosujące zasady i ograniczenia właściwe dla FIZ oraz zagraniczne FIZ

Te same zasady mają zastosowanie do SFIO stosujących zasady i ograniczenia przewidziane dla FIZ oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, które spełniają warunki wskazane w ustawie.

Pozostałe zmiany

W ustawie nowelizującej przewidziano również, że wpłaty i wypłaty uczestników będą neutralne dla funduszu inwestycyjnego. W związku z nowym zwolnieniem przedmiotowym dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania dostosowane zostały odpowiednio przepisy o poborze podatku.
 

Podsumowanie

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy pozwala na dalsze planowanie przedsięwzięć gospodarczych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, bez konieczności pilnego ich restrukturyzowania.

Po 1 stycznia 2017 r. znacznie pogorszy się jednak efektywność struktur z wykorzystaniem zagranicznych spółek osobowych (w szczególności spółek luksemburskich, czy duńskich).

Nowelizacja może także mieć negatywny wpływ na moc wiążącą interpretacji podatkowych otrzymanych przed 1 stycznia 2017 r. i dotyczących możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nowelizacji, jak również przedyskutować jakie są możliwości zmiany obecnego modelu prowadzonej działalności, tak aby dostosować się do nowych regulacji ustawy o podatku dochodowym, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs