Status BEPS w wybranych krajach

Status BEPS w wybranych krajach

Informujemy o aktualnych pracach nad raportami przygotowanymi przez OECD w sprawie BEPS oraz o implikacjach, jakie powoduje wprowadzenie rekomendowanych przez OECD zmian dla polskich podatników.

1000

USA: Projekt regulacji dot. sprawozdawczości Country-by-Country

22 grudnia 2015

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz amerykański Urząd podatkowy (Internal Revenue Service, „IRS”) opublikowały w Rejestrze Federalnym propozycje regulacji (REG-109822-15) nakładających na amerykańskie podmioty będące podmiotami dominującymi grup międzynarodowych, obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań typu country-by-country (tj. raportowania kluczowych informacji dotyczących wszystkich podmiotów w grupie).

Wg proponowanych przepisów, nowy obowiązek będzie dotyczył podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 850 mln USD.

Nowe regulacje będą miały bardzo istotne znaczenie dla spółek zależnych od amerykańskich podmiotów, skutkując m.in. obowiązkiem przekazywania amerykańskim spółkom szerokiego zakresu danych finansowych.

W związku z zaprezentowanymi 8 października 2015 r. raportami BEPS w wielu krajach trwają prace legislacyjne mające na celu dostosowanie lokalnych przepisów do wskazówek zawartych w opublikowanych raportach. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie czynności realizowanych w Australii, Francji, Luksemburgu oraz Wielkiej Brytanii.

4 grudnia 2015

Francja

W 2016 r. planowane jest wprowadzenie we Francji nowych przepisów z zakresu cen transferowych dotyczących m.in.:

 • obowiązku przedłożenia wszystkich sporządzonych dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązanymi w wyznaczonym terminie. Obecnie obowiązek taki występuje jedynie w przypadku rozpoczęcia kontroli podatkowej. Na tę chwilę nie jest znana dokładna treść nowych przepisów;
 • obowiązku przygotowania raportów Country-by-Country. Raporty co do zasady mają mieć zakres i formę zaproponowaną przez OECD w ramach BEPS Action 13. Zaproponowany francuskimi przepisami obowiązek raportowania jest tożsamy z zaleceniami OECD tj. podmiotami zobligowanymi do sporządzenia CbC będą podmioty, które są spółkami matkami grup kapitałowych z przychodami przekraczającymi 750 mln EUR. W przypadku braku sporządzenia raportów Country-by-Country w odpowiednim terminie przewidziana jest kara w wysokości 100.000 EUR.

Luksemburg

W zakresie cen transferowych w Luksemburgu trwają prace nad:

 • wycofaniem obowiązujących obecnie w przepisów dotyczących IP – Box. Szczegóły dotyczące nowych regulacji w tym zakresie są spodziewane na początku 2016 r.;
 • wprowadzeniem przepisów dotyczących automatycznej wymiany informacji podatkowych, które najprawdopodobniej będą zbieżne z wynikami prac OECD zaprezentowanymi w ramach BEPS Action 5;
 • wprowadzeniem w ramach przepisów obowiązku sporządzania raportu Country–by-Country. Wyniki prac w tym zakresie zostaną opublikowane najprawdopodobniej w 2016 r.;
 • zmianą przepisów w zakresie PE (permament establishment) oraz hybrid entities, głównie w zakresie oddziałów amerykańskich przedsiębiorstw, jednakże ostateczne ustalenia w tym zakresie zależą także od amerykańskiego kongresu

Wielka Brytania

Wielka Brytania w trakcie dostosowywania własnych przepisów w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stara zachować równowagę pomiędzy najnowszymi zaleceniami międzynarodowych organizacji, takich jak OECD oraz utrzymaniem konkurencyjności własnej gospodarki. Prace realizowane w Wielkiej Brytanii dotyczą przede wszystkim:

 • konsultacji społecznych dotyczących implementacji w Wielkiej Brytanii wskazówek wynikających z BEPS Action 4;
 • wprowadzenia określonych ustawowo przepisów w zakresie cienkiej kapitalizacji. Na chwilę obecną obowiązujące przepisy dają jedynie możliwość przeprowadzenia analiz rynkowych w tym zakresie nie wskazując na żadne wartości wskaźników zadłużenia do kapitału które wiązałyby się z możliwością stosowania określonych przywilejów podatkowych. Nowe przepisy miałyby wprowadzić sztywne zasady zgodnie z którymi jedynie wartość EBITDA na poziomie 10%-30% upoważniałoby do korzystania z korzyści podatkowych;
 • Wszystkie proponowane zmiany wejdą w życie dopiero po 1 kwietnia 2017 r.

Australia 

Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu doprecyzowanie ostatecznego kształtu nowych przepisów związanych z cenami transferowymi. Do końca roku powinno zapaść większość ustaleń. Istotne kwestie obejmują:

 • publikacja informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi – zgodnie z obecnym projektem mają mieć charakter dobrowolny i obejmować wszystkie podmioty powiązane, jednakże intencją senatu jest, aby publikacja tego typu informacji była obowiązkowa. Niespełnienie obowiązków publikacyjnych będzie związane z nałożeniem karnej stawki podatku;
 • przygotowano raport dotyczący struktur hybrydowych, który wskazuje również na metody implementacji wskazówek z raportu BEPS Action 2

Finalne raporty OECD w sprawie BEPS

14 października 2015

W dniu 5 października 2015 r. OECD opublikowało ostateczny pakiet raportów zawierających rekomendacje w zakresie realizacji 15 działań BEPS wraz z dalszym planem i harmonogramem ich monitorowania i implementacji.

Działania BEPS mają przede wszystkim na celu identyfikację i ograniczanie agresywnego planowania podatkowego i nieefektywnych praktyk administracyjnych, bowiem zgodnie z szacunkami OECD od 2013 r., roczna strata wynikająca z transferu dochodów za granicę stanowi od 4% do 10% globalnych wpływów z CIT. Jednocześnie, działania BEPS mają za zadanie zwiększanie transparentności, jak również modernizację międzynarodowego systemu podatkowego.

Implikacje dla podatnikó

Zgodnie z raportami zaprezentowanymi przez OECD powyższe cele mają zostać osiągnięte m.in. poprzez wprowadzenie zmian w:

 • wytycznych OECD w sprawie cen transferowych,
 • dwustronnych traktatach podatkowych,
 • wprowadzeniu instrumentów (umów) wielostronnych w miejsce dwustronnych traktatów podatkowych,
 • lokalnych przepisach podatkowych,
 • nowych wymogach dokumentacyjnych dla cen transferowych.

Uszczelnienie systemów podatkowych ma również nastąpić poprzez ograniczenie możliwości odliczania odsetek - wysokość odsetek netto do odliczenia podmiotu ma być bezpośrednio powiązana z dochodami podlegającymi opodatkowaniu, które zostały uzyskane w wyniku działalności ekonomicznej tego podmiotu.

W chwili obecnej wiele krajów prowadzi intensywne prace nad implementacją rekomendacji OECD do lokalnego prawa. Jednak wciąż interesującą kwestią pozostaje, ostateczna liczba krajów i zakres zaleceń, który zostanie przez nie zastosowany. Dla polskich podatników istotne jest to w jaki sposób nowe przepisy wpłyną na ich dotychczasową działalność i prawa oraz czy zwiększą ryzyko podwójnego opodatkowania.

5 października OECD opublikowała pełny pakiet BEPS (13 ostatecznych wersji raportów w 15 obszarach)

8 października 2015

W dniu 5 października 2015 r. OECD opublikowało ostateczny pakiet raportów zawierających rekomendacje w zakresie realizacji 15 działań BEPS wraz z dalszym planem i harmonogramem ich monitorowania i implementacji.

Działania BEPS mają przede wszystkim na celu identyfikację i ograniczanie agresywnego planowania podatkowego i nieefektywnych praktyk administracyjnych, bowiem zgodnie z szacunkami OECD od 2013 r., roczna strata wynikająca z transferu dochodów za granicę stanowi od 4% do 10% globalnych wpływów z CIT. Jednocześnie, działania BEPS mają za zadanie zwiększanie transparentności, jak również modernizację międzynarodowego systemu podatkowego.

Działania BEPS odzwierciedlone w Agendzie Unii Europejskiej

8 października 2015

Od momentu rozpoczęcia projektu BEPS, Unia Europejska dążyła do współpracy, koordynacji działań oraz, tam, gdzie to możliwe, harmonizacji wdrożenia BEPS. W miarę zbliżania się do końca projektu, państwa członkowskie Unii Europejskiej wyrażają gotowość do wdrożenia zaleceń projektowych samodzielnie lub w porozumieniu z innymi krajami.

Działanie nr 2 – Rozbieżności hybrydowe
Kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły w ostatnim czasie narzędzie prawne dotyczące hybrydowych instrumentów finansowych. Obejmuje ono poprawkę do dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (parent subsidiary directive), zakładającej opodatkowanie dochodu (a certain income) na poziomie odbiorcy, jeśli ten sam dochód mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w jurysdykcji podatkowej drugiej strony. Implementacja omawianej poprawki powinna nastąpić 1 stycznia 2016 r., więc wszystkie państwa członkowskie zaczynają wdrażanie stosownych przepisów w swoich budżetach na 2016 r. Przyjęcie zmian będzie musiało być zaraportowane do Komisji Europejskiej.

Grupa koordynująca działania na poziomie Unii Europejskiej dostarcza wskazówki państwom członkowskim, dotyczące tzw. hybrid permanent establishments. Państwa członkowskie uzgodniły, że jeżeli dochodzi do różnic w podatkowym traktowaniu zakładów (mismatch of PE), dochód takiego zakładu będzie zawsze opodatkowany przez państwo członkowskie, gdzie mieści centrala danego podmiotu.

Działanie nr 5 – Przeciwdziałanie szkodliwym praktykom podatkowym 

 • Komisja Europejska w ostatnim czasie opublikowała listę rW ramach przepisów w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, przyjęte zostaną przepisy w oparciu o zmodyfikowane podejście do metody wydatkowej (modified nexus approach) – więcej wskazówek na ten temat od OECD spodziewanych jest w październiku. Wielka Brytania, Hiszpania i Luksemburg przedstawiły już w swoich parlamentach projekty aktów prawnych, dostosowujące obecne przepisy w zakresie własności intelektualnej do podejścia modified nexus. Dodatkowo, zgłoszony został pomysł, aby Grupa Code of Conduct zajęła się monitorowaniem wdrożenia podejścia modified nexus.ajów podatkowych. 
 • Przepisy w zakresie wartości niematerialnych i prawnych (IP Regimes) - W ramach przepisów w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, przyjęte zostaną przepisy w oparciu o zmodyfikowane podejście do metody wydatkowej (modified nexus approach) – więcej wskazówek na ten temat od OECD spodziewanych jest w październiku. Wielka Brytania, Hiszpania i Luksemburg przedstawiły już w swoich parlamentach projekty aktów prawnych, dostosowujące obecne przepisy w zakresie własności intelektualnej do podejścia modified nexus. Dodatkowo, zgłoszony został pomysł, aby Grupa Code of Conduct zajęła się monitorowaniem wdrożenia podejścia modified nexus.
 • Pomoc publiczna w Unii Europejskiej
  W ciągu kilku tygodni spodziewane są wyniki dwóch toczących się spraw w tym zakresie. Komisja wystosuje komunikat prasowy, ale oficjalna decyzja w sprawach prawdopodobnie zostanie podana do publicznej wiadomości dopiero 1-2 miesiące później – ze względu na to, iż spółki, których sprawa dotyczy, mają prawo do ustosunkowania się do niej.
 • Wymiana informacji w zakresie państw stosujących preferencyjne przepisy podatkowe (preferential regimes)
  OECD przygotuje listę państw stosujących preferencyjne przepisy podatkowe, co ma zapoczątkować bieżącą wymianę informacji na temat tych państw. Unia Europejska przygotowała projekt dyrektywy zakładający wymianę informacji o interpretacjach podatkowych i uprzednich porozumieniach cenowych (APA). Na posiedzeniu ECOFIN 6 października 2015 r. udało się osiągnąć polityczny konsensus w tej sprawie – przepisy mają być wdrożone do końca 2016 roku, a interpretacje i APA z ostatnich 5 lat będą automatycznie udostępniane innym państwom członkowskim począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Działanie nr 6 – Zapobieganie nadużyciom traktatowym
Unia Europejska pracuje nad sposobami przeciwdziałającymi wykorzystaniu dyrektyw UE do nadużycia i obejścia prawa europejskiego (directive-shopping) – w szczególności dyrektywy parent subsidiary oraz dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (interest and royalty directive). Do dyrektywy parent subsidiary dodano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR - general anti-avoidance rule), której wdrożenie powinno nastąpić 1 stycznia 2016 r. Obecnie prowadzone są negocjacje na temat drugiej z wymienionych wyżej dyrektyw – polityczne porozumienie spodziewane jest do końca przyszłego roku.

Działanie nr 13 – Country by Country Reporting
Decyzji Komisji w kwestii tego, czy będzie chciała wprowadzenia obowiązku publikowania informacji podatkowych przez wszystkie przedsiębiorstwa międzynarodowe działające w UE, należy oczekiwać w pierwszym kwartale 2016 r.

Działanie nr 15 – Wypracowanie wielostronnego narzędzia (Multi-lateral Instrument)
Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że konieczna jest koordynacja działań zmierzających do wdrożenia zaleceń ws. BEPS. Obecne stanowisko przywódców Unii Europejskiej jest takie, iż powinna zostać opracowana dyrektywa w zakresie BEPS, uwzględniająca niektóre z działań BEPS jak np. ujednolicone limity odsetkowe, przepisy ws. CFC i hybrid mismatches, pojęcie zakładu, etc. Jeśli ta inicjatywa nie spotka się z aprobatą ze strony państw członkowskich, proponuje się drugą opcję – koordynację działań na forum grupy Code of Conduct, gdzie państwa członkowskie mogłyby wypracować jednolite podejście do wdrożenia zaleceń ws. BEPS, aby zapobiec sytuacji, w której poszczególne kraje w różny sposób interpretowałyby działania BEPS.
 

24 września 2015

Holandia

 • Rząd holenderski w dniu 15 września 2015 r. przedstawił plan wprowadzenia do holenderskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dutch Corporate Income Tax Act 1969) zapisów w zakresie raportowania Country-by-Country oraz wymogów dokumentacyjnych. Ponadto, planowana jest implementacja przepisów w zakresie dokumentów Master File oraz Local File dla przedsiębiorstw międzynarodowych osiągających przychód skonsolidowany powyżej 50 mln EUR.
 • Wprowadzenie powyższych zmian planowane jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

Korea

 • Zgodnie z informacjami ogłoszonymi w dniu 6 sierpnia 2015 r. przez Ministerstwo do Spraw Planowania i Finansów Korei Płd. (South Korea’s Ministry of Strategy and Finance) z dniem 1 stycznia 2016 r. planowane jest wprowadzenie w Korei przepisów w zakresie dokumentów Master File oraz Local File.
 • Na obecną chwilę nie przedstawiono projektu zapisów w zakresie raportowania Country-by-Country.

Brazylia

 • W dniu 22 lipca 2015 r. rząd Brazylii wprowadził przepisy Provisional Measure 685/2015 w zakresie ujawniania przez podatników agresywnych strategii podatkowych (działanie 12). Powyższe przepisy na obecną chwilę obowiązują, natomiast muszą zostać jeszcze poddane głosowaniu i zaakceptowane przez Kongres do dnia 22 listopada 2015 r.

Coraz więcej państw prowadzi prace nad wprowadzeniem do swojego porządku prawnego przepisów odnoszących się do rekomendacji przedstawianych przez OECD w ramach inicjatywy BEPS.

14 września 2015

W Polsce trwają prace nad nowelizacją ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach której planowane są, między innymi, zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych związanych z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Prace nad implementacją zaleceń w zakresie BEPS prowadzone są również w innych państwach, między innymi w krajach Europy Zachodniej, Australii oraz USA.

Na początku września br. ministrowie finansów oraz prezesi banków centralnych państw należących do grupy G20 wystosowali komunikat, w którym odnieśli się do przygotowywanych przez OECD raportów w sprawie BEPS. Zwrócono w nim szczególną uwagę na konieczność właściwiej i spójnej implementacji rekomendacji związanych z BEPS, która będzie monitorowana przez członków grupy G20. Wezwano OECD do przedstawienia na początku 2016 roku planu ramowego, który pomoże w implementacji przepisów państwom spoza Grupy G-20, w szczególności krajom rozwijającym się i krajom nie należącym do OECD.

Jak już informowaliśmy wcześniej, prace OECD w ramach BEPS podzielone zostały na 15 obszarów (tzw. Actions), z których część efektów (w postaci projektów raportów podsumowujących ustalenia w 7 obszarach) poznaliśmy jeszcze w 2014 roku. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że prezentacja pełnego pakietu raportów (13 ostatecznych wersji raportów w 15 obszarach) planowana jest na 5 października 2015 roku. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidywanego, tego dnia dowiemy się m.in. jak wyglądają zalecenia OECD w zakresie przeciwdziałania nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w finalnym kształcie.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs