Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.04 - 24.04.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.04 - 24.04.2017

Jest 24 kwietnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.04 - 24.04.2017

PIT: Niższe składki dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju projektem ustawy z 20 marca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mają zostać wprowadzone zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie. Zgodnie z projektem, na nowych zasadach skorzystać mają przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy w skali roku osiągają przychody na poziomie do trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ze zmian nie skorzystają podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz korzystający z preferencyjnych warunków dla rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS). Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

CIT: Odsetki ustawowe zasądzone przez sąd a koszty uzyskania przychodu

W wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (sygn. akt . III SA/Wa 1257/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że odsetki ustawowe zapłacone przez bank na skutek wyroku sądu, o ile są skutkiem działań podejmowanych w celu uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.
W analizowanej sprawie, na podstawie wyroku sądu I instancji, bank pobrał całą należną mu wierzytelność. Po wyroku sądu apelacyjnego okazało się, że z uwagi na objęcie 40 proc. redukcją, bank nie miał prawa do pobrania pełnej kwoty wierzytelności. W efekcie obracał on środkami, które były mu nienależne. Z tego tytułu musiał zapłacić również odsetki. Sąd uznał, iż działanie banku związane było z jego podstawową, statutową działalnością i miało na celu zabezpieczenie przychodu osiąganego z tej działalności i tym samym zapłacone odsetki stanowią jego koszt.

VAT: Nowelizacja ustawy VAT w zakresie stawek podatku na e-booki

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przedmiotowym projektem ustawy, stawki VAT na e-booki i książki oraz czasopisma i ich wydania elektroniczne miałyby ulec zrównaniu poprzez obniżenie stawki VAT dla wydań elektronicznych z obecnej stawki 23 proc. do odpowiednio 5 proc. dla e-booków oraz 8 proc. dla czasopism elektronicznych. W trakcie posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2017 r. sejm skierował przedmiotowy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Ochrona interesów podatnika: Nowe przepisy dotyczące portalu podatkowego

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, regulacje w tym zakresie będą dostosowane do zmian w prawie unijnym, a zakres możliwości korzystania z portalu ma być szerszy. Dzięki wprowadzonym zmianom m.in. będzie możliwość składania zgłoszeń aktualizacyjnych, o których jest mowa w art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z wykorzystaniem profilu użytkownika, a także o składanie wniosków, o których jest mowa w art. 13 ust. 3 tej ustawy.

Pozostałe zagadnienia: Dostawa w ramach usługi restauracyjnej napojów alkoholowych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 20 kwietnia br. (sygn. I FSK 1979/15), dostawa w ramach usługi restauracyjnej napojów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług skutkuje opodatkowaniem całej usługi stawką podstawową. Zdaniem sądu, brak jest bowiem podstaw do dzielenia jednolitej usługi restauracyjnej na część produktową i część usługową, a w konsekwencji zastosowania do tej usługi dwóch różnych stawek VAT.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs