• Anna Lewandowska, autor |

Na podstawie przepisów obowiązujących od 31 marca 2020 r., w myśl ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 568, z późn. zm.), w związku z trwającą pandemią COVID-19 nadal obowiązuje podwyższony z 1000 zł do 2000 zł limit świadczeń wolnych od podatku dochodowego, które są finansowane pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Interpretacja indywidualna

Spółka, będąca płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych zakupiła w 2020 r. dla dzieci pracowników karty podarunkowe zasilone środkami pieniężnymi. Przy użyciu karty pracownicy mogli dokonywać operacji bezgotówkowych do wysokości zasilenia karty środkami pieniężnymi w terminalach płatniczych w większości placówek handlowych.

Z tytułu otrzymanych świadczeń pieniężnych w postaci kart podarunkowych sfinansowanych w całości z ZFŚS, Spółka odprowadziła należny podatek od osób fizycznych uznając, iż karty podarunkowe nie mogą być traktowane jako świadczenie pieniężne i tym samym nie uprawniają do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. 

Karta przedpłacona a świadczenie pieniężne

Do powyższych wątpliwości odniósł się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2021r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.489.2021.1.GG. Organ interpretacyjny nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez Wnioskodawcę i wskazał, że karta przedpłacona, jaką jest np. karta podarunkowa zasilana środkami pieniężnymi i umożliwiająca dokonywanie płatności w sklepach posiadających terminale płatnicze - to swoisty rodzaj karty płatniczej. Wydawana jest bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku, nie jest też przyznawany jej użytkownikowi kredyt. Rolą tych kart jest zapewnienie użytkownikowi karty (np. pracownikom) środków pieniężnych, bez konieczności wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub znaków legitymacyjnych. Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest więc bardzo zbliżona w swoim charakterze do karty debetowej. Zatem kartę taką należy, co do zasady, uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych.

W konsekwencji karta podarunkowa (karta przedpłacona), zasilana środkami pieniężnymi, którą można dokonywać płatności w sklepach honorujących dany rodzaj kart, posiadających terminale płatnicze stanowi świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

Limity

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły także kwoty zwolnienia wartości otrzymanych przez pracowników świadczeń w związku z zakupionymi kartami podarunkowymi.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2020 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS, mając na uwadze nowe regulacje, które weszły w życie 31 marca 2020 r., w przypadku przekazania pracownikom wskazanych we wniosku kart podarunkowych, zasilonych środkami pieniężnymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przychód pracowników z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2 000 zł w roku podatkowym, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 w zw. z art. 52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, gdy łączna wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika nie przekroczy w roku podatkowym wartości 2 000 zł, po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podsumowanie

Z przedstawionej interpretacji płyną zatem trzy wnioski – w przypadku zakupienia przez Spółkę dla dzieci pracowników kart przedpłaconych sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

  • Zastosowanie w dalszym ciągu znajduje podwyższony limit w wysokości 2000 zł do przychodu pracowników z tytułu kart podarunkowych zasilonych środkami pieniężnymi z ZFŚS na mocy regulacji obowiązującej od 31 marca 2020r.;
  • Karta podarunkowa (karta przedpłacona) uznawana jest jako świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT;
  • Spółka jest zwolniona z obowiązków płatnika, tj. obliczania, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku, gdy wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych (w tym kart przedpłaconych) otrzymanych przez pracownika nie przekroczy w roku podatkowym wartości 2000 zł.