• Rafał Krzyżak, autor |

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej „Ustawa” wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję zarządcy sukcesyjnego. Ustawa reguluje zasady zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej tymczasowo, po śmierci przedsiębiorcy, oraz kontynuowania jego działalności gospodarczej.

Zarządca sukcesyjny

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego wymagane jest:

  1. powołanie zarządcy sukcesyjnego;
  2. wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;
  3. dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Nie jest możliwe ustanowienie zarządu sukcesyjnego, jeśli ogłoszono upadłość przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo w spadku

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę we własnym imieniu na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które stanowiło jego mienie w chwili śmierci. Warto nadmienić, że tego typu ujęcie jest szersze niż to wynikające z art. 551 § k.c., który zakłada, że wspomniane aktywa powinny być dodatkowo zorganizowane dla uznania ich za przedsiębiorstwo.

Sprzedaż przedsiębiorstwa w spadku

Co do możliwości sprzedaży przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego, należy zauważyć, że zgodnie z Ustawą może on podejmować samodzielnie jedynie czynności zwykłego zarządu wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. W zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej zgody – zezwolenia sądu. Niewątpliwe sprzedaż przedsiębiorstwa w spadku do czynności przekraczających zwykły zarząd należy. W związku z powyższym, nasuwa się wniosek, że przy spełnieniu odpowiednich wymagań wynikających z Ustawy, możliwa jest również tego typu transakcja z udziałem zarządcy sukcesyjnego, chociaż nie ma wątpliwości, że nie może on działać w tym zakresie samodzielnie, bez współpracy z właścicielami przedsiębiorstwa w spadku. Rodzaj dokumentacji, którą trzeba w tym celu przygotować wymaga dookreślenia w konkretnej sytuacji, przy czym zachowanie formy notarialnej, a nie jedynie podpisów notarialnie poświadczonych, wydaje się niewątpliwe.

Autorzy:

Rafał Krzyżak, adwokat, Senior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Ewa Przybyszewska, prawnik, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Sprzedaż przedsiębiorstwa | Zarządca sukcesyjny | Przedsiębiorstwo w spadku