• Biuro prasowe, kontakt dla mediów |

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT z 7 października 2019 r. wdrażającym dyrektywę Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r., od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące procedury magazynu call-off stock, które zastąpią istniejące obecnie uproszczenia w zakresie magazynów konsygnacyjnych.

Wprowadzenie

Co do zasady, przemieszczanie przez podatnika własnych towarów pomiędzy krajami UE uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) w kraju wysyłki i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w kraju przeznaczenia, dokonywane przez tego podatnika. Ustawa o VAT przewiduje jednak szereg wyjątków od tej reguły m.in. dla towarów przemieszczanych do tzw. magazynów konsygnacyjnych.

Mechanizm funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego opiera się na następujących zasadach:

  • podmiot A przemieszcza swoje towary do innego kraju UE, gdzie przechowywane są przez podmiot B w wyodrębnionym miejscu – w magazynie konsygnacyjnym (pozostając własnością podmiotu A)
  • podmiot B w miarę potrzeb pobiera towary z magazynu konsygnacyjnego, co wiąże się z przeniesieniem własności towaru z podmiotu A na podmiot B
  • w momencie pobrania towaru przez podmiot B, podmiot A wykazuje WDT w kraju, z którego towary zostały wysłane do magazynu konsygnacyjnego, a podmiot B wykazuje WNT w kraju nabycia.

Zastosowanie tego schematu pozwala podmiotowi A uniknąć konieczności wykazania WNT w kraju przeznaczenia towarów, a następnie wykazania dostawy krajowej na rzecz podmiotu B, a w konsekwencji umożliwia uniknięcie rejestracji dla celów VAT w kraju, w którym znajduje się magazyn konsygnacyjny.

Obecne przepisy przewidują liczne warunki, które ograniczają w istotny sposób stosowanie powyższego uproszczenia. Ponadto, dotychczasowe przepisy Dyrektywy VAT dawały państwom członkowskim swobodę we wprowadzaniu takich regulacji. Skutkowało to tym, że przepisy w poszczególnych państwach były niespójne lub nie było ich wcale. Od 1 stycznia 2020 r. mają obowiązywać nowe zasady, które powinny zostać implementowane w takim samym zakresie we wszystkich państwach członkowskich. Polski ustawodawca zawarł przepisy implementujące w projekcie ustawy z 11 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o VAT. W projekcie proponowane jest dodanie nowego rozdziału dotyczącego procedury magazynu typu call-off stock. Poniżej prezentowane jest porównanie najistotniejszych warunków stosowania dotychczasowych i nowych regulacji.

Magazyn konsygnacyjny
(do 31.12.2019 r.)
Magazyn typu call-off stock
(od 1.1.2020 r.)
Podmiot A nie może być zarejestrowany na VAT w kraju, w którym prowadzony jest magazyn konsygnacyjny

Podmiot A może być zarejestrowany na VAT w kraju, w którym prowadzony jest magazyn typu call-off stock – nie może jedynie posiadać w nim siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności

Przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary muszą być przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej podmiotu B (nie mogą być sprzedane przez podmiot B)

Brak ograniczeń co do sposobu wykorzystania towarów przez podmiot B – mogą być przeznaczone do dalszej sprzedaży

Magazyn konsygnacyjny musi być prowadzony przez podmiot B

Magazyn typu call-off stock może być prowadzony również przez podmiot trzeci

Podmiot B musi złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego przed pierwszym wprowadzeniem towarów do magazynu, zawierające dodatkowo oświadczenie podmiotu A, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów do magazynu Podmiot B, w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu, składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock

Podmiot B prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów

Podmiot A, podmiot B oraz ewentualnie podmiot trzeci prowadzący magazyn prowadzą szczegółową ewidencję towarów zgodnie z art. 54a Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) 282/2011

Maksymalny okres przechowywania towarów w magazynie bez powstania obowiązku podatkowego: 24 miesiące

Maksymalny okres przechowywania towarów w magazynie bez powstania obowiązku podatkowego: 12 miesięcy

Upływ maksymalnego okresu przechowywania / utrata lub zniszczenie towaru jest zrównane z pobraniem towaru przez podmiot B (brak konsekwencji dla podmiotu A)

Upływ maksymalnego okresu przechowywania/utrata lub zniszczenie towaru oznacza konieczność wykazania WNT z tytułu przemieszczenia własnych towarów przez podmiot A

Brak

Obowiązek złożenia Informacji Podsumowującej VAT-UE przez podmiot A w kraju wysyłki w momencie przemieszczenia towarów z podaniem numeru VAT przyszłego nabywcy towaru (nowy rodzaj Informacji Podsumowującej)

Brak

Możliwość zastąpienia podmiotu B przez innego nabywcę w odniesieniu do towarów znajdujących się już w magazynie typu call-off stock bez utraty uproszczenia wynikającego z tego schematu

 

Marek Bielawski, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce

Powiązane

Doradztwo podatkowe - sprawdź, jak możemy pomóc

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej