• Iwona Krzemińska, autor |

1 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.323.2019.1.AB) Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną, w której zgodził się z wnioskodawcą, że fundusz wypłacający kwoty z tytułu nie w pełni opłaconych certyfikatów na rzecz inwestora nie będzie występował w roli płatnika WHT.

Wnioskodawca wskazał, że jako fundusz został utworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez właściwy sąd. Fundusz przy tym zaznaczył, że jego jedynym uczestnikiem, tj. posiadaczem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez wnioskodawcę, jest inwestor instytucjonalny.

TFI wraz z inwestorem ustalili, że wpłaty na certyfikaty będą dokonywane przez inwestora stosownie do zapotrzebowania funduszu na finansowanie, na zasadach określonych w statucie. Część serii certyfikatów emitowanych w kolejnych seriach zostało wydanych inwestorowi, bez uprzedniego opłacenia przez inwestora całości ceny emisyjnej w okresie zbierania zapisów. Inwestor dokonał wpłat stanowiących wyłącznie częściowe opłacenie ceny emisyjnej wybranych serii certyfikatów.

W związku z powyższym po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu inwestora do dopłaty ceny emisyjnej certyfikaty, które nie zostaną w pełni opłacone przez inwestora, będą podlegały umorzeniu. Warunki umorzenia oraz zasady wypłaty środków związanych z umorzeniem będą ustalone z uwzględnieniem przepisów. Przy tym, w ramach powyższych uzgodnień, inwestor nie będzie obciążony z tytułu żadnych odsetek lub odszkodowań. Wnioskodawca zaznaczył, że planowana decyzja w tym zakresie wynika z okoliczności, że fundusz nie poniósł szkody wynikającej z niedokonania dopłat w pełnej wysokości przez Inwestora.

Po umorzeniu certyfikatów fundusz dokona wypłaty kwoty w wysokości stanowiącej różnicę między wartością aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny z dnia jego umorzenia a sumą należności funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni certyfikatów.

Wypłata będzie niezależna od wysokości dochodu wypracowanego przez fundusz. Kwota wypłaty zostanie uiszczona zarówno z wykorzystaniem wolnych środków obrotowych, którymi będzie dysponować fundusz, jak i ze środków, które będą pochodziły z umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych, w których udziałowcem jest fundusz.

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca pragnął potwierdzić, że planowana wypłata dokonywana w związku z umorzeniem nie w pełni opłaconych certyfikatów będzie stanowiła dla inwestora przychód z zysków kapitałowych, określony w treści art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy o CIT oraz że nie będzie on występował w roli płatnika na gruncie ustawy o CIT.

Fundusz argumentował, że ustawodawca w treści art. 22 ust. 1 ustawy o CIT wskazał, że podatek dochodowy z przychodów osiągniętych z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Ustalenie przedmiotu opodatkowania na gruncie art. 22 ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do określonych przychodów z zysków kapitałowych wymaga, aby dany przychód pochodził z określonych przychodów wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

W związku z tym, że przedmiotowa wypłata dotyczy wypłaty z tytułu umorzenia nie w pełni opłaconych certyfikatów, która podlega art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy o CIT, to inwestor otrzyma przychód z zysków kapitałowych z tytułu uczestnictwa w funduszu, a nie z tytułu wypłaty z dochodu funduszu. W konsekwencji, Dyrektor KIS zgodził się, że fundusz nie będzie występował w roli płatnika na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.