Przepisy prawa podatkowego nie uprawniają podatników do samodzielnego oszacowania wartości należnego przychodu, zatem zamiana kryptowaluty na inną kryptowalutę nie skutkuje powstaniem przychodu – takie stanowisko zostało zaprezentowane wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o sygn. I SA/Po 802/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. (wyrok nieprawomocny).

Wyrok został wydany w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. Sąd uwzględniając skargę na interpretację indywidualną prawa podatkowego wniesioną przez podatnika wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Kluczowe dla prawidłowej wykładni ww. przepisu w ocenie Sądu było właściwe określenie znaczenia „przychodów należnych”, które w judykaturze są rozumiane jako wszelkie przysporzenia majątkowe przysługujące podatnikowi bez względu na to, czy zostały zrealizowane na rzecz podatnika, czy stanowią wierzytelność.

W rezultacie, przekładając powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy Sąd stwierdził, że nabywca kryptowaluty nie uzyskuje żadnego prawa materialnego lub ekspektatywy do określonego prawa, jak również nie nabywa roszczenia wobec podmiotu trzeciego, ponieważ strona transakcji zamiany kryptowalut nie może dochodzić od osób trzecich wymiany kryptowaluty na pieniądze, towary lub usługi. W ocenie Sądu tylko w sytuacji, gdy kryptowaluta jest wymieniana na walutę tradycyjną lub stanowi zapłatę za towar lub usługę można mówić o powstaniu przychodu podatkowego.

Co istotne, Sąd zwrócił uwagę, że w analizowanym stanie prawnym na rok 2018 r., przepisy prawa podatkowego nie przewidywały metody, która pozwalała określić rzeczywistą wartość przychodu transakcji zamiany kryptowalut. Wprawdzie przepisy Ordynacji podatkowej posługują się instytucją szacowania podstawy opodatkowania, która została określona w art. 23 § 1, to do jej zastosowania uprawniony jest organ podatkowy, a nie podatnik. Zatem strony transakcji zamiany kryptowalut nie są uprawnione do dokonana oszacowania podstawy opodatkowania takiego rodzaju transakcji, co przemawia za uznaniem, że zamiana walut cyfrowych jest neutralna podatkowo.

Warto wskazać, że Sąd podsumowując swoje stanowisko zwrócił uwagę, że neutralności zamiany kryptowalut jest zgodna z intencją Ustawodawcy, który z dniem 1 stycznia 2019 r. szczegółowo uregulował opodatkowanie walut cyfrowych, w tym wyartykułował zasadę, że zamiana jednej kryptowaluty na inną pozostaje neutralna podatkowo (dopiero wymiana kryptowaluty na realny pieniądz lub zapłata nią za towar lub usługę skutkuje powstaniem przychodu).

Analogiczne stanowisko dotyczące neutralności podatkowej zamiany kryptowalut zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, o sygn. I SA/OI 201/18 z dnia 9 maja 2018 r.

Powiązane

Dowiedz się więcej