• Iwona Krzemińska, autor |

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy realizującej pakiet ułatwień dla MŚP.

Jednym z założeń projektu jest zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od dochodów ze zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki (tzw. participation exemption). Zatem zwolnienie to nie obejmie inwestycji portfelowych.

Adresatem proponowanych zmian są inwestorzy oraz przedsiębiorcy realizujący innowacyjne (ryzykowne) projekty biznesowe, w tym technologiczne. Celem nowelizacji jest umożliwieniu inwestowania w szczególności w start-upy, a także ułatwienie w pozyskaniu kapitału przez start-upy.

Status alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) mogą uzyskać spółki kapitałowe oraz komandytowe lub komandytowo-akcyjne spełniające warunki określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. ASI jest spółką regulowaną. Umowa/Statut ASI, oprócz wszelkich właściwych dla spółki handlowej aspektów, powinna określać przedmiot działalności, cel inwestycyjny oraz opis polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej ASI. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Również zarządzanie ASI jest reglamentowane i wymaga bądź uzyskania zezwolenia KNF bądź wpisu do rejestru Zarządzających ASI.

Dotychczas istniejąca w polskim obrocie prawnym alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) nie korzysta ze zwolnienia z CIT (w przeciwieństwie do otwartych funduszy inwestycyjnych i specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych). Obecnie potencjalny inwestor musi pogodzić się zatem z tym, że zarówno zysk spółki w którą zainwestował, jak i jego zysk jako inwestora będzie opodatkowany. W konsekwencji, często inwestycje wysokiego ryzyka jakim są start-upy realizowane są przez zagraniczne wehikuły inwestycyjne, w których obowiązują korzystniejsze zasady opodatkowania inwestycji. Proponowaną zmianę należy ocenić pozytywnie.

Powiązane

Dowiedz się więcej