• Patryk Bernardelli, autor |

W czwartek 11 października 2018 r. na stronie rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw (dalej: „Projekt”).

Istota ulgi

Projekt przewiduje ulgę podatkową dla producentów kulturowych gier wideo, w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym kosztów kwalifikowanych związanych z produkcją tego typu gier.

Katalog kosztów kwalifikowanych (wskazany w art. 18f ustawy o CIT i art. 26h ustawy o PIT) jest szeroki i zawiera większość typowych kosztów ponoszonych przez producentów gier wideo, takich jak np. koszty najmu pomieszczeń, sprzętu i aparatury czy też np. koszty podwykonawstwa.

Przy czym wsparcie będzie przysługiwało na produkcję gier, których koszty kwalifikowane wynoszą co najmniej 100.000 zł, a jego wysokość wraz z innymi źródłami pomocy publicznej nie może przekroczyć łącznie 50% całości kosztów produkcji kulturowej gry wideo albo 50.000.000 euro rocznie.

Z tej perspektywy, istotne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów w podziale na każdą grę oraz w podziale na odpowiednie pozycje kosztów kwalifikowanych.

Kulturowa gra wideo

W świetle projektu kulturowa gra wideo to program komputerowy dający możliwość rozwiązywania interaktywnych zadań o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym, który wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełnia test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym oraz ostatecznym i jest przeznaczony do komercyjnej dystrybucji.

Z ulgi nie mogą skorzystać jednak niektóre rodzaje gier, w tym gry o charakterze reklamowym i promocyjnym, gry hazardowe, gry zawierające treści pornograficzne oraz gry nieprzeznaczone do sprzedaży publicznej.

Co ciekawe z ulgi nie będą mogły skorzystać zupełnie nowe podmioty. Aby skorzystać z ulgi, producent musi wcześniej wprowadzić do komercyjnej dystrybucji co najmniej jedną grę wideo, która będzie pozostawać w komercyjnej dystrybucji przez okres przynajmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Natomiast, ulga będzie mogła przysługiwać podmiotom zagranicznym, o ile przedmiotem wsparcia będzie gra wideo wyprodukowana przez oddział takiego podmiotu w Polsce.

Wniosek o wsparcie

Zgodnie z Projektem, Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego należy składać do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wniosku powinny się znaleźć m.in. tytuł, język, podstawa literacka, planowany czasu trwania rozgrywki czy rodzaj gry wideo, a także osoby zaangażowane w jej produkcję. Minister powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 28 dni. Podmiot, któremu zostanie przyznane wsparcie uzyska tzw. certyfikat tymczasowy.

We wniosku powinien znaleźć się również test kwalifikacyjny, którego wzór zostanie określony w drodze rozporządzenia. Z Projektu wynika jednak, że test zawierać będzie zestaw kryteriów i przypisanej im odpowiednio punktacji które służyć będą do oceny czy dana gra wideo:

  1. wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy;
  2. posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter;
  3. będzie realizowana na terytorium Polski
  4. zapewnia udział w produkcji gry wideo polskich lub europejskich specjalistów.

Uprawnione do wsparcia będą gry, które uzyskają w teście co najmniej połowę wszystkich punktów możliwych do uzyskania (przy czym konieczne jest uzyskanie co najmniej połowy możliwych punktów w zakresie pkt 1 i 2).

Wsparcie finansowe udzielane będzie na okres trzech lat, przy czym przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o przedłużenie wsparcia na kolejne dwa lata w odniesieniu do danej gry.

Po zakończeniu produkcji producent uzyska tzw. certyfikat ostateczny potwierdzający uzyskanie uprawnienia do otrzymania uzyskanego wsparcia finansowego oraz umożlwiający weryfikację zeznań podatkowych tego przedsiębiorcy. Tym samym cały proces od uzyskania certyfikatu tymczasowego do uzyskania certyfikatu ostatecznego może trwać nawet 5 lat.

Należy również zauważyć, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie mógł przeprowadzić kontrolę przedsiębiorców, którym przyznano wsparcie w zakresie dotyczącym spełniania warunków uprawniających do uzyskania ulgi. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Powiązane

Dowiedz się więcej