• Magdalena Wikarjak-Górzna, autor |

Pojawił się pierwszy polski wyrok odwołujący się do RODO.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt SAB/Gd 62/18) przesądził w tym wyroku, że przepisy RODO nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sąd podjął próbę oceny zgodności przepisów prawa krajowego z przepisami unijnymi, uznając, że ustawa o dostępie do informacji publicznej realizuje postulat ochrony danych osobowych, a art. 86 RODO daje państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu problemu dostępu do dokumentów urzędowych.

Powyższa wzmianka w wyroku pokazuje, że sądy nie ulegają rodomanii. RODO nie jest mistycznym potworem i nie zakazuje wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych. W Rozporządzeniu przewidziano możliwość doprecyzowania tej kwestii m.in. kwestii dostępności dokumentów urzędowych.