• Iwona Krzemińska, autor |

W dniu 11 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok w zakresie dokumentowania wydatków poniesionych na zakup krytowalut. WSA w komentowanym wyroku nie podzielił stanowiska organów skarbowych i uchylił zaskarżoną interpretacje indywidualną.

Organ podatkowy w zaskarżonej interpretacji zajął stanowisko, że w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, koszty uzyskania przychodów powinny być dokumentowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ocenie organu w związku z tym, że rozporządzenie nie przewiduje wśród dopuszczalnych dowodów księgowych zestawienia transakcji wygenerowanego przez podatnika, podatnik dokumentujący transakcje w taki sposób nie ma prawa do rozpoznania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów.

WSA w Gliwicach nie zgodził się z takim stanowiskiem organu i wskazał, że interpretacja wydana przez organ narusza hierarchię źródeł prawa, o której mowa jest w Konstytucji RP. Zdaniem Sądu przyjęcie, że koszty uzyskania przychodu mogą być wykazywane jedynie za pomocą środków dowodowych określonych w rozporządzeniu prowadziłoby do utworzenia pozanormatywnej przesłanki zakwalifikowania wydatku do kosztów uzyskiwania przychodu, nie znajdującej oparcia w ustawie o PIT ani w Ordynacji podatkowej. Dochodziłoby wówczas do sytuacji, w której koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mógłby prowadzić do obniżenia podstawy opodatkowania wbrew regulacji ustawowej. W konsekwencji, w ocenie Sądu, jeżeli sposób niebudzący wątpliwości wydatki na nabycie kryptowalut zostaną udokumentowane, należy uznać je za koszt uzyskania przychodu.

Wydany wyrok jest zgodny z wcześniej wydanymi w tym roku wyrokami tj. WSA w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. I SA/Bk 225/18) oraz przez WSA w Olsztynie z dnia 9 maja 2018 r. (sygn. akt I SA/Ol 202/18).

Powiązane

Dowiedz się więcej