Samfunnsoppdraget: Å sikre gode luftfartstjenester for hele Norge

Avinor har kontroll over norsk luftrom og det meste som skal flys må godkjennes av dem. Bruken av droner øker, både til hobbybruk og til å utføre virksomheters oppgaver mer effektivt. Samtidig har droner i nærheten av lufthavner og annen kritisk infrastruktur preget trusselbildet de siste årene.

Med store ambisjoner innen «Advanced Air Mobility» (AAM) hadde Avinor behov for å sikre trygg, skalerbar og effektiv integrering av droner i luftrommet. KPMG ble koblet på for å gjøre analyser og utarbeide en markedsstudie som ga Avinor ulike tilnærminger til hvordan de kunne fasilitere for trygg integrering, både i dag og i fremtiden.


Tilrettelegging for effektiv og trygg håndtering av UTM

Med droner i rask utvikling trengte Avinor etablerte regler og systemer for å sikre trygg og effektiv håndtering av ubemannet trafikkstyring (UTM). Markedet er forventet å fortsette å vokse i et høyt tempo, og konsekvensen er flere droner i luftrommet. Det skaper behov for integrasjon med annen bemannet luftfart og systemer for sikker ubemannet trafikkavvikling.

Markedet er fremdeles umodent og mangler regelverk som møter fremtidens behov til skalerbarhet og forutsigbarhet. Droneindustriens potensial og vekstambisjoner er derfor urealiserte og industrien preges av mange nyetablerte aktører i tillegg til høye lete- og oppstartskostnader på etterspørselssiden. 

Det betyr en skjevhet i maktbalansen mellom aktørene på tilbudssiden og kundene deres – og kundene er ofte store organisasjoner med betydelige krav til dokumentasjon. 

Drone mot en blå himmel med spredte skyer

Intervjuprogrammer, analyser og markedsstudier

Vi gjennomførte omfattende intervjuprogrammer, faktabaserte og strukturerte analyser av underliggende markedsdrivere og en markedsstudie om fremtiden.

I forbindelse med intervjuprogrammet kartla og analyserte vi også flere amerikanske og europeiske selskaper for å hente inspirasjon og lære om UTM-markedets potensial, muligheter og begrensninger. Analysen ga oss et grunnlag for fremtidsscenarier med sine muligheter og risikoer, og gjennom flere faser analyserte vi dronemarkedets verdikjede, størrelse, historiske vekst og grunnlag for fremtidig vekst. Markedsstudiet ga oss et målbilde ut fra hvilken posisjon innen autonom luftromsstyring Avinor ønsket i fremtiden.


Resultatet ga et nyansert fremtidsbilde

Etter å ha dannet et godt kunnskapsgrunnlag utarbeidet vi forskjellige prognoser og scenarioer for utviklingen av drone- og UTM-markedet i Norge. Resultatet ble et nyansert oversiktsbilde over fremtiden og et overordnet bilde av hvilke muligheter som finnes og hvordan disse står i forhold til Avinors strategiske prioriteringer og samfunnsoppdrag.

Med et godt kunnskapsgrunnlag kan de ta informerte og tryggere beslutninger for å forbli relevante i en utvikling som kan være utfordrende. Ikke minst kan det bidra til å indirekte sikre nasjonal sikkerhet i luftrommet – noe som gjør at oppdraget har en viktig samfunnsverdi.

Rapporten fra KPMG har gitt oss et solid beslutningsgrunnlag for å sikre at Avinor også i fremtiden kan være en aktiv pådriver for å legge til rette for bruk av droner i Norge

Mats Gjertsen
Leder for droneprogrammet i Avinor

KPMG kobler fageksperter og teknologi for å sikre en optimal løsning

Koblingen mellom fag og teknologi bidrar til at vi plukker opp og forstår forretningsbehovet til de ulike kundene våre. Vi har satt sammen et team med forståelse for utfordringen, og med unik domene-, fag- og bransjeekspertise. 

Mohammed Alhayek

Mohammed Alhayek

Prosjektansvarlig i KPMG

– Det var viktig for oss å forstå droneindustriens modenhet, de nåværende og fremtidige reguleringene og industriens behov for UTM – og ikke minst den samfunnsviktige rollen til Avinor.

Mer om prosjektet

En pådriver for UTM-markedet i Norge er EUs forordning om U-space. Formålet er å forenkle dagens regelverk og etablere felles rammer for skalerbare og autonome lufttrafikktjenester for droner. Prosjektet foregikk over kort tid, og var raskt, agilt og intenst.Har du en tilsvarende utfordring?

Sammen finner vi de gode løsningene for deg og din bedrift

Celia Brekkan