Helhetlig tilnærming til de dynamiske sikkerhetsutfordringene


I møte med hybride trusler og med et risikobilde som knytter seg til alt fra ansattes tilsiktede handlinger og feil i interne prosesser til pandemi og cyberangrep, må virksomheten evne å se sikkerhetstrusler i sammenheng. KPMGs helhetlige tilnærming bidrar til å skape et akseptabelt sikkerhetsnivå. Vi bistår våre kunder før, under og etter hendelsen inntreffer. 

KPMG har lang erfaring med forebyggende sikkerhet og beredskapsarbeid. Vi hjelper våre kunder med å beskytte sine verdier mot uautorisert tilgang, ødeleggelse, sabotasje, innsyn og avlytting. Vi mener det er viktig at sikkerhetstiltakene er hensiktsmessige og funksjonelle sett opp mot risikovurderinger, trusselbildet, interne og eksterne krav, i tillegg til virksomhetens behov.

 

 • Gjennomføring av sikringsrisikovurderinger

 • Etablere og revidere planverk for business continuity managment, beredskap og krisehåndtering

 • Utarbeidelse av skreddersydde etterretningsrapporter

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

 • Behovs- og trusselvurderinger

 • Executive protection

 • Bistand til implementasjon av sikringstiltak

 • Etablering av prosedyrer for håndtering av innsidetrusselen

 • Juridisk rådgivning, herunder GDPR-rådgivning, knyttet til håndtering av innsiderisiko

 • Granskning av mulige tilfeller av innsidevirksomhet

 • Utarbeidelse av policy og retningslinjer for reisesikkerhet

 • Fortløpende rådgivning og veiledning på reise som deltaker i reisefølget

 • Det er svært utfordrende å håndtere tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser. Hendelsens natur og alvorlighetsgrad legger føringer for hvordan hendelsen skal håndteres og hva slags kompetanse som må involveres i hendelseshåndteringen. Vi bidrar til å sikre at sikkerhetstruende virksomhet blir håndtert effektivt og korrekt, enten det dreier seg om hendelser i det fysiske domenet, cyberhendelser eller hendelser i skjæringspunktet mellom de to. • Styring og koordinering av håndteringsarbeidet

 • Strategisk rådgivning

 • Rapportering og informasjonsforvaltning

 • Krisekommunikasjon

 • On site bistand ved hendelser, nasjonalt og internasjonalt

 • Juridisk rådgivning

 • Håndtering av reiserelaterte hendelser

 • Tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser skaper et behov for iverksettelse av en rekke aktiviteter for å gjenopprette aktivitet i og drift av virksomheten, samtidig som de negative konsekvensene av en hendelse må håndteres. Etterdønningene av en hendelse kan være betydelige, både organisatoriske og økonomiske. KPMG bistår sine kunder med å hente seg inn og komme styrket ut av en hendelse. • Reetablering av interne prosesser

 • Evaluering av hendelseshåndteringen med andre involverte parter

 • Kartlegging av hendelsesforløp og evaluering av om sikkerhetstiltak fungerte etter sin hensikt

 • Stressmestring

 • Økonomisk analyse

 • Håndtering av forsikringsavtaler

 • Erfaringsutveksling og forbedringsforslag

 • Rapportering til norske myndigheter

 • Juridisk rådgivning


 • Vi kan sikkerhet

  For å digitalisere sikkert, må man digitalisere sikkerhet. Hackere bruker stadig mer avanserte digitale verktøy i sine angrep, men de hopper fortsatt over gjerdet der det er lavest. KPMG har menneskene, kunnskapen og kompetansen til å gjøre ditt gjerde høyere.

  Ta gjerne kontakt for å få vite mer!

   

  Hasse Kristiansen og Hans Kristian Pretorius