Fra risiko til mulighet: Styrets rolle i usikre tider

Med et landskap formet av både geopolitiske og teknologiske skifter, må styremedlemmer balansere risikostyring med innovasjon.

Vi står midt i stor geopolitisk og økonomisk omveltning. Selskaper må evne å navigere gjennom et minefelt av risikoer, fra den eskalerende konflikten i Ukraina og Midtøsten til den økende spenningen mellom USA og Kina. De står også overfor trusler som politisk og sosial uro drevet av misinformasjon, samt samfunnets polarisering. Disse risikoene, sammen med cybersikkerhetsutfordringer, inflasjon, ustabilitet i rentenivået og markedsuro, samt risikoen for en global økonomisk tilbakegang, bidrar til en atmosfære av global usikkerhet.

Samtidig står selskaper overfor potensiell uro i forretningsmodeller og strategi drevet av rask teknologisk utvikling innen områder som kunstig intelligens (AI), inkludert generativ AI, og blockchain-teknologi.

Det er avgjørende for ledelsen å kontinuerlig revurdere selskapets prosesser for å identifisere både risikoene og mulighetene som denne uroen medfører – enten det er geopolitisk, økonomisk, teknologisk, sosialt, eller miljømessig – og vurdere hvordan disse påvirker selskapets langsiktige strategi og kapitalallokeringsbeslutninger. Har ledelsen en effektiv prosess for å overvåke endringer i det eksterne miljøet og varsle i god tid om at strategiske justeringer kan være nødvendige? Dette inkluderer en strategisk tilnærming til risikostyring, samt planer for forretningskontinuitet og motstandsdyktighet.  

For å være forberedt kreves det regelmessig oppdatering av selskapets risikoprofil, inkludert scenario-planlegging, stresstesting av strategiske antagelser, analyse av nedadgående scenarioer, vurdering av risikosammenheng, og innhenting av uavhengige tredjepartsperspektiver.  

Virksomheter bør videre vurdere potensielle "hendelser" og deres innvirkning på forretningsmodellen og strategien. Like viktig er det å forstå de underliggende strukturelle endringene – geopolitiske, demografiske, teknologiske, økonomiske, klimarelaterte, global energiovergang, og samfunnsmessige endringer – og vurdere deres langsiktige implikasjoner.

Å etablere helhetlig risikostyring i en virksomhet, vil kunne redusere identifiserte risikoer og legge føringer for hvordan agere på identifiserte muligheter en virksomhet står ovenfor. Det handler om å knytte risikoer og muligheter til styrets strategiske mål for virksomheten. 

De siste årene har behovet for å sikre uavhengighet i styrer økt betraktelig. Interessekonflikter kan oppstå på bakgrunn av eierskap og andre nære relasjoner. Manglende prosesser for vurdering og kontroll av uavhengighet utgjør en risiko for tap av omdømme, brudd på regelverk og for enkelte virksomheter, politiske reaksjoner. 

Finansforetak innehar tydelige og høye krav for styremedlemmer som skal egnethetsvurderes i forhold til erfaring og kompetanse. Behovet er særskilt for finansforetak, men like viktig for bransjer som krever spisskompetanse og lang bransjeerfaring for å kunne konkurrere. Kontinuitet i styrer basert på styrets sammensetning utgjør et sentralt element som vedtektene bør reflektere.  

I en verden preget av kontinuerlig forandring, er det avgjørende at styret og ledelsen arbeider sammen for å sikre at selskapet ikke bare overlever dagens utfordringer, men også er godt posisjonert for å gripe morgendagens muligheter. Ved å integrere forståelsen av global uro i strategi- og risikodiskusjoner, kan selskaper bedre navigere i usikkerheten og drive bærekraftig vekst.

Dette kan vi hjelpe deg og styret med innen risikostyrig:

  • Redusere risikoer og identifisere muligheter tilknyttet til styrets strategiske målsetninger for virksomheten, ved innføring av helhetlig risikostyring. 
  • Utvikle hensiktsmessige mekanismer for å sikre uavhengighet, håndtere interessekonflikter og sikre kontinuitet i styrets kompetanse.