Skjema for egenrapportering for foretak underlagt regnskapskontroll av Finanstilsynet

Dette skjemaet er obligatorisk for alle foretak ved Oslo Børs og Euronext Expand som utsteder omsettelige verdipapirer (aksjer, egenkapitalbevis eller obligasjoner), med Norge som hjemstat. Finanstilsynet har publisert veiledningen til skjemaet for regnskapsåret 2023.

Rapporteringen skal skje i Altinn fra ca. 8. mars til 8. mai 2024, og er grunnlag for Finanstilsynets utvelgelsesprosess for risikobasert regnskapstilsyn. Vi oppfordrer derfor selskapene til å være nøyaktige i sin rapportering.

Se Finanstilsynets veiledning

Finanstilsynet har kommunisert at de har fokus på klimarisiko og klimarelaterte forhold, i den finansielle og ikke-finansielle rapporteringen. Vi anbefaler at selskapene vurderer om de har tilstrekkelig og konsistent noteinformasjon om klimarisiko, samt konsekvensene for måling av eiendeler og forpliktelser. I tillegg bør du se på Finanstilsynets spørsmål om klimarisiko i punkt 4.1 og 5.1 i KRT-1003, for å sikre at du adresserer punktene i den finansielle rapporteringen, i tillegg til den ikke-finansielle rapporteringen.

For de kommende kravene knyttet til CSRD har vi blitt kjent med begrepet «dobbelt vesentlighet». Selskapene må innenfor det enkelte bærekrafttema vurdere hvordan selskapets drift påvirker omgivelsene (påvirkningsvesentlighet) og hvordan omgivelsene påvirker foretaket (finansiell vesentlighet). Mindre fokus har det vært på at regnskapslovens bestemmelse om samfunnsansvar i § 3-3c,, allerede har i seg en form for dobbelt vesentlighetsvurdering. Skjemaet inneholder spørsmål om selskapet har gjennomført en dobbelt vesentlighetsanalyse for sin bærekraftsrapportering etter § 3-3c.

Vær oppmerksom på at ifølge EUs Copernicus Climate Change Service har verden brutt terskelen på 1,5°C oppvarming for første gang i en sammenhengende periode på et helt år. Klimadata indikerer at 2023 var det varmeste året som er registrert så langt og 2024 forventes å overgå dette. For bærekraftsrapporteringen bør selskapene vurdere sin omtale av forhold og påstander som refererer til terskelen på 1,5°C.

Årets skjema inneholder også spørsmål i punkt 5.2 som er relevant for de som rapporterer etter EU Taxonomien artikkel 8.

Øvrige punkter som det spesielt kan være verdt å merke seg inkluderer

  • 1.17 om alternative resultatmål, og endringer i disse
  • 1.18.2 om ESEF rapporteringen var en integrert del av styrets behandling av årsregnskapet
  • 1.28 om revisjonsutvalget kan bekrefte å ha mottatt og lest revisors tilleggsrapport
  • 4.2 om makroøkonomisk situasjon, som er relevant for alle foretak, men hvor enkelte forhold er spesielt rettet mot bank og finans

Vi oppfordrer selskapene til å være nøyaktige i sin rapportering. Utfyllingen bør involvere personer som har vært sentrale i utarbeidelsen av ulike deler av innholdet i årsrapporten, og kan organiseres som et mini-prosjekt hvor det også er viktig å sikre konsistens. Hvis mulig så kan en se hen til spørsmålene allerede i ferdigstillelsen av årsrapporten. Vi tror også det er fornuftig å involvere revisor og revisjonskomiteen.