Ny skattemelding gir utvidet rapporteringsplikt

Fra og med inntektsåret 2023 har Skatteetaten implementert betydelige endringer i skatteopplysningsplikten vedrørende internprising, med overgangen fra skjema RF-1123 til et dedikert tema i skattemeldingen. Denne omstillingen medfører en utvidet rapporteringsplikt, med et bredere spekter av spørsmål og felter enn tidligere.

Skatteetaten har utarbeidet en veileder som angir at ikke alle felter/spørsmål må fylles ut i 2023-skattemeldingen. Det er likevel viktig å merke seg at selv om ikke alle feltene er obligatoriske, så blir rapporteringsplikten for 2023 mer omfattende enn tidligere. Vi oppfordrer derfor alle selskaper med rapporteringspliktige konserninterne transaksjoner og mellomværender til å sette seg inn i de nye kravene og eventuelt konsultere med rådgiver for å være godt forberedt ved innlevering av årets skattemelding.

Våre observasjoner – Hva er nytt?

Tilnærmet samtlige poster fra RF-1123 er videreført i det nye temakortet. Således vil en del av postene være gjenkjennelige.

En endring er at man må forklare hvilken internprisingsmetode som er anvendt. Det er uklart nøyaktig hvor detaljert informasjon som må oppgis. I tillegg må selskapet opplyse om det foreligger oppdaterte benchmarkingsanalyser som underbygger armlengdes prising. Det er ikke usannsynlig at de som svarer svakt på disse spørsmålene kan forvente seg et bokettersyn i fremtiden.

I tillegg er det mulig å oppgi flere detaljer i temakortet, blant annet kan man legge inn transaksjonstype per motpart. Veiledning til skatteetaten tilsier imidlertid at selskapet kan velge aggregerte transaksjoner per kategori for «Alle motparter samlet» for hver transaksjons- og  mellomværendetype.

Det er også en rekke andre spørsmål/felter som besvares om for eksempel kildeskatt og resultater i selskap og konsern. For en uttømmende liste kan man se på veiledning, samt temakortet i skattemeldingen.

For å kunne svare tilfredsstillende på disse spørsmålene kreves god innsikt i internprisingen. I praksis pålegges selskapet langt på vei å utarbeide internprisingsdokumentasjon før innsendelse av skattemeldingen. Det kan spekuleres om man fremover også må levere dokumentasjonen sammen med skattemeldingen, tilsvarende danske regler.  

På denne bakgrunn kan det stilles spørsmål om skatteetaten går lenger enn det er hjemmel for. Formålet med oppgaveplikten er ikke å gi utfyllende informasjon om den kontrollerte transaksjon, men å gi skattemyndighetene et grunnlag for utvelgelse av hvilke skattytere og transaksjonsforhold de ønsker å kontrollere grundigere i forbindelse med skattefastsettingen. I utgangspunktet skal det bare gis summariske opplysninger jf. Ot.prp. nr. 62 (2006–2007) s. 48. Dette i motsetning til det detaljnivået som skatteetaten fremover legger opp til.

Det er også uklart hvorvidt rapporteringsplikten vil utvides ytterligere for 2024, herunder om felter/spørsmål som i veilederen enten er omtalt som «frivilling» eller som «skal ikke fylles ut i 2023» vil bli obligatoriske for fremtidige år. Dette er ikke et utenkelig scenario sett i lys av en voksende internasjonal trend rettet mot økt obligatorisk rapportering.  

Skattemeldingen 2023 – Hva er minimumskravene?

Som tidligere nevnt, er det flere felt som ikke skal benyttes i 2023 innenfor temakortet "Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender". Skatteetaten har i veiledningen klargjort hvilke felt som skal og kan fylles ut for 2023. Nedenfor finner du en oppsummering av de postene som må fylles ut, i tillegg til de (omtrent) samme opplysningene som ble rapportert i RF-1123:

 • Har fritak fra plikten til å levere temakortet "Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender"
 • Har unntak fra plikten til å utarbeide og levere internprisingsdokumentasjon
 • Konsolidert driftsresultat (EBIT) i % av omsetning for konsernet
 • År for driftsmargin (EBIT%) for konsernet
 • Er det netto provisjonsinntekt som er oppgitt som omsetning?
 • Kostnadsførte utgifter til egenutviklede immaterielle anleggsmidler
 • Totalt antall registrerte patenter på foretaket (Er det gjennomført restruktureringer i konsernet, eller har det skjedd vesentlige endringer i foretakets funksjoner, risikoer og/eller eiendeler i løpet av regnskapsåret? Har foretaket utført eller mottatt tjenester, overført eller mottatt eiendeler, rettigheter, forpliktelser eller risikoer til/fra nærstående foretak uten vederlag, eller mot symbolsk vederlag i løpet av regnskapsåret? Har foretaket stilt garanti for avtaler inngått av andre foretak i samme konsern?)
 • Samlet beløp operasjonelle inntekter
 • Samlet beløp finansielle inntekter
 • Samlede ekstraordinære vederlag knyttet til salg eller overføring
 • Samlet beløp operasjonelle kostnader
 • Samlet beløp finansielle kostnader
 • Samlede ekstraordinære vederlag knyttet til kjøp eller overtagelse
 • Samlede fordringer
 • Samlet gjeld
 • Samlet garantiansvar for garantist
 • Samlet garanti mottatt

Se veiledningen her.

English version below

Transfer Pricing and the new tax return

Effective from the income year 2023, the Norwegian tax authorities introduced substantial changes to the transfer pricing reporting obligations. This includes a shift from utilizing the RF-1123 tax form to a newly designated transfer pricing section (“theme card”) within the tax return. This transition imposes an expanded reporting mandate, covering a wider spectrum of inquiries and fields compared to the previous format.

In their accompanying guidelines, the Norwegian tax authorities state that not all inquires or fields are mandatory for the 2023 tax return. Nevertheless, it is important to emphasize that the reporting obligation for 2023 is more comprehensive than for previous years. We therefore recommend that companies engaged in reportable related party transactions and holding intercompany balances familiarize themselves with the new requirements. Alternatively, consult with external advisors to be well-prepared entering the tax declaration process.

Our Observations – What's new?

Almost all entries from the RF-1123 form have seamlessly been transitioned into the transfer pricing theme card within the tax return, rendering some entries easily identifiable. Notable among the changes is the newly introduced requirement to elaborate on the applied transfer pricing method. The extent of detail required in providing this information remains ambiguous. Additionally, companies are now obligated to disclose whether updated benchmarking analyses substantiate adherence to the arm's length principle. Companies offering vague responses to these inquiries may potentially trigger a tax audit in the future.

Moreover, the theme card allows for a more detailed breakdown, including transaction types per counterparty. However, in their guidelines, the Norwegian tax authorities indicate that companies may opt for aggregated transactions per category, combining "All counterparties" for each type of transaction and intercompany balances.

Several other inquires and fields demand attention, spanning topics such as withholding tax and company/group results. For a comprehensive listing, reference is made to both the official guidelines and the theme card within the tax return.

Acceptable responses to these queries necessitate a profound understanding of the transfer pricing within the Group. In practice, companies would be imposed to prepare their transfer pricing documentation before submitting the tax return. Future considerations are further made to whether Norwegian companies would be required to submit transfer pricing documentation with the tax return, mirroring Danish regulations.

Considering the extended reporting obligations, questions emerge on whether the Norwegian tax authorities go beyond their legal mandate. The main purpose of the reporting obligation is not to furnish exhaustive details on related party transactions but rather to provide the Norwegian tax authorities with an appropriate foundation for selecting taxpayers and relevant transactions for scrutiny during the tax assessment. Initially, only summary information was expected included in the tax return, as outlined in preparatory works (Ot.prp. nr. 62 (2006–2007) s. 48), diverging from the increased level of detail currently proposed by the Norwegian tax authorities.

Furthermore, the trajectory for the reporting obligation in 2024 remains unclear, including whether inquiries or fields designated as "voluntary" or "not to be completed in 2023" in the guidelines might become mandatory in subsequent years. This uncertainty is not unfounded, considering the international trend towards increased mandatory reporting.

The 2023 Tax Return – What are the key minimum requirements?

As previously noted, specific fields within the theme card should be omitted in the 2023 reporting. Correspondingly, the relevant fields to be completed are emphasized in the guidelines. The following is a brief overview of the key minimum entries, aligned with the corresponding information previously submitted in form RF-1123:

 • Exemption from the obligation to submit the theme card
 • Exception from the obligation to prepare and submit transfer pricing documentation
 • Consolidated operating profit (EBIT) as a percentage of turnover for the group
 • Yearly operating margin (EBIT%) for the group
 • Is net commission income reported as turnover?
 • Costs deducted for internally developed intangible assets
 • Total number of registered patents held by the company
 • Additional information: Has the group undergone restructuring, or have there been significant changes in the company's functions, risks, and/or assets during the fiscal year?
 • Additional information: Has the company provided or received services, transferred, or received assets, rights, obligations, or risks to/from related parties without consideration or for nominal consideration during the fiscal year?
 • Additional information: Has the company provided guarantees for agreements entered by other companies in the same group?
 • Total amount of operational revenues
 • Total amount of financial revenues
 • Total extraordinary consideration related to sales or transfers
 • Total amount of operational expenses
 • Total amount of financial expenses
 • Total extraordinary consideration related to purchases or acquisitions
 • Total receivables
 • Total liabilities
 • Total guarantee liability as guarantor
 • Total guarantees received

Ensuring accurate completion of these specific entries is imperative for compliance with the new reporting obligations, and companies are advised to diligently adhere to the guidance provided by the Norwegian tax authorities for a seamless and comprehensive submission of the 2023 tax return.

Explore the Norwegian tax authorities guidelines here (currently available in Norwegian only).