KPMGs 2023 Global Construction Survey er lansert

Med innsikt fra nesten 300 bygg- og anleggsvirksomheter, fremkommer en bransje som er forsiktig optimistisk til tross for flere utfordringer.

Her er en kort oppsummering:

1) Prosjektgjennomføring

Selv om 66 prosent er optimistiske med tanke på markedet fremover, ser vi at næringen fortsatt står overfor en rekke betydelige utfordringer. Dette gjelder særlig forsinkelser i logistikk-kjeden, høye energi- og materialpriser og mangel på arbeidskraft. Ettervirkningene av COVID-19 er fortsatt tydelige. 45 prosent av de spurte opplyste at de har opplevd en pandemi-relatert forsinkelse eller økte kostnadseffekter på mer enn 20 prosent.

Hele 83% av respondentene sier at deres høyeste prioritet er å forbedre estimeringsevnen for materialer, utstyr og arbeidskraft i prosjektene.

2) Næringen blir mer inkluderende

Det tradisjonelle, «byggeplass» inntrykket av næringen blir stadig modifisert av et mer moderne og inkluderende image, med større bruk av teknologi og flere fjernarbeidsmuligheter ettersom virksomhetene konkurrerer om knappe talenter.

Inkludering, mangfold og rettferdighet blir rangert som tredje viktigste faktor for fremtidig suksess. 50 prosent trekker frem viktigheten av kontinuerlig fokus på hvordan fjernarbeid og fjernteknologi kan forbedre sikkerheten samt gi nye muligheter.

3) Teknologi

Det store innovasjonskappløpet innen ingeniør- og byggfag fortsetter. Digitale tvillinger, AI og BIM gir størst gevinst i prosjektgjennomføringen sammen med modulær produksjon. Software for prosjektgjennomføring (48%), BIM (49%) og avansert dataanalyse (36%) er også elementer som trekkes frem for å forbedre lønnsomheten.

5) ESG

ESG kommer stadig høyere opp på ledelsens agenda. 54 prosent av respondentene ser klart for seg fordelene med ESG og er svært opptatt av utvikling på området. De viktigste fordelene går på  omdømme og konkurransefortrinn, men også tilgang til kapital og finansiering trekkes frem.

Hva med Norge?

Det er interessant å se er at mange av funnene i undersøkelsen og prioriteringer fremover samsvarer svært godt med det vi kjenner til og som rapporteres fra bransjeaktører i Norge. For tiden  et krevende marked med flat/lavere forventet produksjon, uforutsigbare energipriser, høy inflasjon og renter. Arbeidsmarkedet er dog robust med fortsatt kamp om talentene. Bevisstheten og fokus på ESG er også økende noe vi ser fra bransjeaktørenes bærekraftrapportering som i større og større grad integreres med finansiell rapportering, rapporteres særskilt samt på selskapenes nettsider.   

Noen råd som kan trekkes ut ifra undersøkelse er slik vi ser det:

Ha høyt fokus på produktiviteten, bruk en «outside-in» tilnærming og ta lærdom av beste praksis fra andre sektorer, først og fremst produksjon. Søk å oppnå effektivitet fra skala, standardisering og logistikkløsninger.

Styr risiko – en moderne entreprenør må ha evne til å si "nei" til ulønnsomme prosjekter og avdekke risiko tidlig for å forhindre tapsprosjekter.

Tenk ESG i alt – fremtidige ledere i bransjen vil sannsynligvis lede målrettede selskaper som i større grad er opptatt av fordelene med bærekraftig utvikling. Unnlatelse av å prioritere ESG kan føre til mindre kapital og talent.

Bli dataanalytikere – selskaper som kan fange opp, analysere og produsere praktisk innsikt fra data vil sannsynligvis spare kostander, oppnå bedre prosjektgjennomføring, effektivitet og tryggere arbeidsplasser.