Sjekklisten – et nyttig hjelpemiddel

Vi håper sjekklisten vil være et nyttig hjelpemiddel - ikke bare for å overholde regelverket, men også for å identifisere hvilke muligheter man har til å kunne foreta lovlige tilpasninger av avtaler, transaksjonsstruktur og lignende, for derigjennom legalt å kunne redusere avgiftsbelastningen. 


Regelverket fremgår av merverdiavgiftsloven av 19. juni 2009 nr. 58 (mval) og merverdiavgiftsforskritften, samt lov om bokføring av 19. november 2004 (bfI) med forskrifter (bff). I tillegg står domstolenes og avgiftsmyndighetenes praktisering av regelverket sentralt. Våre erfaringer viser at mange virksomheter ved et bokettersyn løper en risiko for å bli utsatt for etterberegning av merverdiavgift samt ileggelse av renter og tilleggsavgift.

Brudd på bokføringsloven

For brudd på bokføringsloven vil det kunne bli ilagt en daglig løpende tvangsmulkt for bokføringspålegg som ikke er etterkommet innen en gitt frist. For å bistå våre kunder slik at de blir i bedre stand til å kunne håndtere forannevnte risiko, har vi i KPMG utarbeidet en spesialtilpasset sjekkliste for bokføring og merverdiavgift for bygg- og anleggsnæringen.

Generell fremstilling

Vi vil presisere at sjekklisten på mange områder ikke går ned på detaljnivå, og ikke vil dekke enhver situasjon som vil kunne oppstå. Vi har forsøkt å gi en bredest mulig fremstilling av gjeldende regelverk. Enkelte steder er det også vist til forvaltningspraksis. Fremstillingen er generell, og det er opp til den enkelte bruker i hvilken utstrekning sjekklisten blir benyttet i den enkeltes næringsvirksomhet.

Kun en veiledning

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som en følge av avgiftsbehandlingen som er foretatt på bakgrunn av innholdet i sjekklisten. Våre rådgivere vil imidlertid kunne gi veiledning når det gjelder konkrete spørsmål.

Vi hjelper deg

Å levere tjenester av høyeste kvalitet er en selvfølge. Vi er opptatt av å levere på det som betyr mest for deg: Inntekter, kostnader, risiko og muligheter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.