ESMAs fokusområder ved regnskapsavleggelsen 2018

ESMAs fokusområder ved regnskapsavleggelsen 2018

Ved sin kontroll av selskapenes regnskapsavleggelse for 2018 vil ESMA ha det primære fokuset.

1000

Kontakt

European Securities and Markets Authority (ESMA) gjennomfører årlige kvalitetskontroller av den finansielle rapporteringen til børsnoterte foretak i Europa.

26. oktober offentliggjorde ESMA et notat som gjør greie for hvilke forhold som vil være spesielt sentrale ved deres gjennomgang av foretakenes finansielle rapportering for 2018.

ESMA

Ikke uventet vil hovedfokus for 2018 være på de standarder som ble gjort obligatorisk gjeldende med 1. januar 2018 som siste tillatte implementeringstidspunkt, samt kommende standard med siste tillatte implementeringstidspunkt 1. januar 2019. Med andre ord: 

  • IFRS 15 Revenue from customers
  • IFRS 9 Financial Instruments
  • IFRS 16 Leasing (opplysninger om forventede implementeringseffekter og effekt på fremtidig rapportering).

I forhold til IFRS 15 nevnes spesielt selskapenes separering av kontrakters forpliktelser ("unbundling"), prinsipal/agent-avveininger, allokering av transaksjonspris til kontrakters ulike forpliktelser, presentasjon av kontraktseiendeler og -forpliktelser, opplysninger om disaggregering av selskapets ulike inntektsstrømmer, samt fullstendigheten i noteopplysningene med særskilt vekt på vesentlige vurderinger som er gjort.

For IFRS 9 vil særlig noteopplysninger om implementeringseffekter (blant annet reklassifisering), presentasjon av renteinntekter og sikringsbokføring være sentralt. For kredittinstitusjoner og forsikringsforetak vil naturlig nok gjennomgangen være bredere og dypere, med ytterligere fokusområder.

David-Peggy-Serge

Kontaktpersoner: David Mikalsen, Peggy Torgersen Berner og Serge Fjærvoll

Angjeldende IFRS 16 forventer ESMA å finne kvalitativ og kvantitativ noteinformasjonom forventede effekter av første gangs implementering, samt for den løpende rapportering (resultat og finansiell stilling). På tidspunkt for avleggelsen av årsregnskapet for 2018 skal IFRS 16 være implementert, og selskapene forventes derfor å være i stand til å gi troverdig informasjon om dette.

For øvrig gjøres det klart at enkelte av tidligere års fokusområder er relevante igjen også ved årets gjennomgang, som følge av de aktuelle bestemmelsers "kontinuerlige betydning".

I tillegg kommer ESMA til å ha fokus på informasjon som gis i andre deler av selskapenes rapport enn selve regnskapet (financial statements). Her nevnes spesifikt:

  • Noteopplysninger om ikke-finansielle forhold, særskilt forhold knyttet til det ytre miljø, begrunnelse for hvorfor relevante policyer/anbefalinger eventuelt ikke er implementert, samt KPIer knyttet til ikke-finansielle forhold.
  • Spesifikke emner under ESMAs veiledning for alternative resultatmål (Alternative Performance Measures - APM).

ESMAs offentliggjøring kan leses i sin helhet her.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.