Revisjonsutvalgets oppfølging av vesentlige prosjekter og investeringer

Revisjonsutvalget – prosjekter og investeringer

Selskaper har ofte investert stor del av sin kapital i teknologi, systemer og anlegg. Minst hvert tiende til tyvende år vil betydelige nyinvesteringer eller reinvesteringer bli satt på agendaen. Ikke alle slike prosjekter realiserer det som er lovet.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Kontrollkomiteer, styrer og revisjonsutvalg blir i slike situasjoner usikre på om de har gjort det som forventes av dem som tillitsvalgt, en i egenskap av enkeltpersoner, som organer, eller gjennom bruk av konsernledelse, internrevisjon og dialog med eksternrevisor.

Investeringene vil være viktige for selskapenes framtidige suksess av flere årsaker:

  1. Kostnadsoverskridelser gir en uønskede eller uhåndterlige likviditetssituasjoner
  2. Manglende tekniske egenskaper eller svikt i nyanlegg gir økte kostnader, manglende muligheter for produktutvikling eller redusert matsikkerhet
  3. Anlegget realiserer ikke de bemanningsreduksjoner investeringen forutsetter
  4. Kostnadsoverskridelser gir økt gjeldsbelastning, mindre investeringsmuligheter ellers, og økte finanskostnader

Summen gir for lav utbetalingspris til bonden og overraskende behov for medlemsfinansiering.

Betydelige investeringsprosjekter gjennomføres sjelden, kanskje av personell som ikke driver med store investeringsprosjekter til daglig. De involverer leverandører og teknologi man ikke er kjent med. 80-90% av kostnadene låses før byggingen starter, mens kostnadsbelastningen ikke rapporteres før monteringen er skjedd.

På det stadiet tillitsvalgte får kostnadsrapporter, vil ikke kostnadene kunne påvirkes. Det vil derfor vær viktig at det er klare regler for hvordan organisasjonen håndterer investeringsprosesser.

Veilederen (pdf.) fra KPMGs Audit Committee Institute skal bistå kontroll- og revisjonsutvalg i vurdering av investeringsprosjekter.


For mer informasjon, kontakt:
Thore Kleppen, Partner
thore.kleppen@kpmg.no
+47 4063 9515

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.