Høstjakt i revisjonsutvalget - fokusområder

Høstjakt i revisjonsutvalget - fokusområder

Høsten er viktig for revisjonsutvalget. Mens våren preges av oppgaver rettet mot rapportering og compliance, handler høsten om de arbeidsoppgavene som øker og sikrer verdiskapning. Da er det viktig at de riktige tema er på agendaen.

1000

Nøkkelkontakt

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Høstjakt i revisjonsutvalget - tre og løv

Vi har derfor satt opp de oppgaver som lederen av revisjonsutvalget bør ha tenkt gjennom før høstens første møte:

1. Har vi en helhetlig plan i utvalget som er relevant sett virksomhetens situasjon og risikobilde? Bruker vi tiden på områder hvor utvalgets bidrag er viktig? Er administrasjonen forberedt på vår agenda?

2. Har vi en god arbeidsform i utvalget? Mange forteller KPMG at man ikke har nok tid til viktige tema, at enkeltpersoner dominerer for mye, at man forsøker å dekke for mye og at det ikke er takhøyde for å tenke annerledes.

3. Er det en god arbeids- og rollefordeling mellom revisjonsutvalget og 1) ledelsen, 2) internrevisjon, 3) eksternrevisjon, 4) godtgjørelsesutvalget og 4) risk/compliance? Samarbeider disse tilstrekkelig og godt?

4. Dekker vi lovpålagte oppgaver, med særlig fokus på områder hvor det enten har eller det kommer krevende lovregler? Hvordan påvirker endringer i IFRS som for eksempel ny standard på inntektsføring krav til oppdatering av finanssystemer, våre rentebetingelser og covenants?

5. Har vi tilstrekkelig fokus på hva de mer usikre økonomiske tidene –
også for Norge – kan bety for vår risikoeksponering og vår inntjening? Dekker vi tema i tiden som effekter av lavere vekst, endring i valutamarkeder,
cyberrisiko, teknologi/big data og risiko for tap av omdømme?

6. Hvis evaluering/valg av revisor er aktuelt, sørger vi for at revisjonsutvalget leder denne prosessen? Sørger vi for at fokus nummer en i valg av revisor er kvalitet i revisjonen, samt den verdien revisor kan tilføre gjennom sin revisjon? Det er ikke slik at regnskapsavdelingen skal utføre evaluering og innstilling av revisor. Man ber ikke barna velge barnevakt.

7. Tilsvarende: hvis evaluering/valg av internrevisor er aktuelt, sørger vi for at revisjonsutvalget leder denne prosessen? Sørger vi for at revisjonsutvalget utarbeider klare kriterier for evaluering og valg?

8. Har vi nok talenter å velge mellom i funksjoner ledet av CFO, risk and compliance officer, chief information officer og sjef internrevisjon? Hva er kvaliteten i dag?

9. Tar vi signalene på at internrevisjonen ikke fungerer som den skal? KPMG blir fortalt at man 1) gjennomfører revisjoner uten å trekke inn relevant kompetanse, 2) revisor rapporterer over tid de samme funn fordi ledelsen ikke evner å ta tak i de muligheter internrevisjon avdekker, 3) rapportene har liten verdi og de evner ikke å se funn på tvers av revisjoner.

10. Får vi presentert ledelsens overordnede risikobilde? Har vi kompetanse og bransjeerfaring til å utfordre dette? Adresseres risikobildet i virksomhetens strategi?

11. Mange av virksomhetens risikoer er generiske. Det er derfor viktig at håndteringen av disse er innarbeidet i virksomhetens forretningsmodell, policyer og prosesser. Får vi en årlig presentasjon av hvilke policyer og prosesser dette gjelder og forsikrer vi oss i nødvendig omfang at disse har en god risikohåndtering? Hvor finnes denne oversikten?

Mer informasjon om dette? Kontakt:

Thore Kleppen, Partner
thore.kleppen@kpmg.no
+47 4063 9515

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.