Kildeskatt for utenlandske pensjonsfond ikke traktatstridig

Kildeskatt - ikke traktatstridig

EU-domstolen avgjorde i dom av 2. juni 2016 at et nederlandsk pensjonsfond ikke hadde krav på fritak fra kildeskatt i Sverige. Dommen er tilsynelatende vanskelig å forene med domstolens avgjørelser om fritak for skatt på utbytte for utenlandske selskaper og innretninger. Resultatet er en effekt av de særlige skattereglene for svenske pensjonsfond, som snarere enn å frita pensjonsfond fra beskatning, fastsetter en beregnet inntekt som tar sikte på å fordele skattebelastningen jevnt over tid.

1000

Kontaktperson

Thor Leegaard

Partner/Advokat

KPMG i Norge

E-post
Bøker

Svenske pensjonsfond er fritatt fra alminnelig selskapsbeskatning. I stedet fastsettes skatt etter en særlov om avkastningsskatt på pensionsmedel. Etter loven beskattes pensjonskasser og livselskaper på grunnlag av en beregnet avkastning fastsatt som en prosentandel av netto eiendeler ved starten av inntektsåret. Den beregnede avkastningen skattlegges med en sats på 15 %. Utenlandske pensjonskasser skattlegges med kildeskatt på utbytter, som internrettslig er på 30 % men som i denne saken var redusert til 15 % etter skatteavtale.

Svenske og utenlandske pensjonsfond ikke var i sammenlignbar situasjon

EU-domstolen fastslo at svenske og utenlandske pensjonsfond ikke var i sammenlignbar situasjon. Beskatningen av svenske pensjonsfond tok sikte på å tilsvare ordinær beskatning over tid, men nøytralt i forhold til økonomiske konjunkturer. Dette forutsatte at Sverige hadde anledning til å skattlegge globalinntekten til pensjonsfondet, noe som ikke var mulig ved beskatningen av utenlandske fond. Av denne grunn var den ulike beskatningen ikke i strid med restriksjonsforbudet. Domstolen ga likevel uttrykk for at den nasjonale domstolen måtte ta stilling til om de internrettslige reglene omfattet driftskostnader. I så fall måtte dette også innrømmes som et fradrag i skattegrunnlaget for utenlandske fond, jf C-10/14, C-14/14 og C-17/14 Miljoen mfl.

Hvilken betydning for Norge?

Dommen kan ikke forventes å få noen betydning for fritaket for kildeskatt for utenlandske livselskaper og pensjonsfond i Norge. Selv om norske livselskaper og pensjonsfond er skattepliktige for utbytte i kundeporteføljen skyldes ikke det noe ønske om å skattlegge disse inntektene, men kun at det ikke skal innrømmes fradrag for avsetninger som er knyttet til skattefrie inntekter. Det er verdt å merke seg at EU-domstolen også slo fast at det ved bedømmelsen av om skattlegningen innebar en forskjellsbehandling skulle tas utgangspunkt i beskatningen for det enkelte året, og ikke over tid jf C-10/14, C-14/14 og C-17/14 Miljoen mfl.

Mer om saken: C-252/14 Pensioenfonds Metall en Techniek v Skatteverket.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.