Innstramminger i konkurranseklausuler - Husk fristen!

Innstramminger i konkurranseklausuler - Husk fristen!

Nye lovregulering har strammet inn på bruken av konkurranseklausuler. Nå må eksisterende konkurranseklausuler endres til å korrespondere med det nye regelverket innen 1. januar 2017, ellers vil de bli ugyldige.

1000

Kontaktpersoner

Helge Mathias Monsen

Advokat | Director

KPMG i Norge

E-post
Konkurranseklausuler - mennesker som samarbeider

Stortingets har vedtatt å lovregulere arbeidsgivers adgang til å inngå konkurranseklausuler.

Dette innebærer at konkurranseklausuler inngått etter 1. januar 2016 må være i tråd med det nye regelverket. Merk imidlertid at de nye reglene også gis anvendelse på eksisterende klausuler, og i henhold til overgangsreglene må disse bringes i overensstemmelse med de nye reglene innen 1. januar 2017. Hvis ikke risikerer man å tape sitt behov for vern mot konkurranse.

Har medført flere innskrenkinger

Lovreguleringen av konkurranseklausulene har medført flere innskrenkinger og begrensninger på arbeidsgivers adgang til å inngå slike klausuler. For å unngå at eksisterende avtaler skal være ugyldige, er det derfor viktig at de arbeidsgivere som har konkurranseklausuler med ansatte gjennomgår avtalene, og forsikrer seg om at de er i overensstemmelse med det nye regelverket.

Under finnes også en kort oppsummering av viktige begrensninger og innskrenkinger i adgangen til å opprette slike klausuler:

Formelle krav

For det første er det krav om skriftlighet for at konkurranseklausuler kan gjøres gjeldende.

Videre er det også en tidsbegrensning på maksimalt 12 måneder hva gjelder varigheten av slike klausuler.

I de nye reglene stilles det blant annet krav til at arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse, for at arbeidsgiver skal kunne gjøre klausulen gjeldende.

Med dette antas det at arbeidsgivers forretningsdrift er av en slik type eller art, at bedriftshemmeligheter og "know-how" burde beskyttes.

Videre vil det måtte foretas en vurdering av hvorvidt den ansatte på bakgrunn av sin stilling har innsikt eller kunnskap til de aktuelle bedriftshemmelighetene og "know-how". I denne sammenheng antar vi at varigheten av ansettelsesforholdet vil være en viktig faktor.

Redegjørelsesplikten

Arbeidsgivere er i henhold til det nye regelverket også pålagt å redegjøre for om, og hvis ja- i hvilken grad en klausul skal gjøres gjeldende. I redegjørelsen må det også fremgå hvilket grunnlag som utgjør det særlige behovet, som nevnt over.

Plikt til å fremlegge en redegjørelse kan utløses av en skriftlig forespørsel, eller oppsigelse fra den ansatte. Arbeidsgiver har da 4 uker på seg til å redegjøre for klausulen. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver skal slik redegjørelse gis samtidig, og ved avskjed må redegjørelsen foreligge innen senest en uke.Konsekvensene ved manglende redegjørelse etter § 14 A-2 er at klausulen faller bort.

KPMGs kommentarer

Basert på de nye reglene er det viktig at arbeidsgivere som benytter seg konkurranseklausuler sørger for at de er oppdaterte og oppfyller vilkårene i arbeidsmiljølovens kapitel 14-A.

Når det gjelder redegjørelsesplikten anbefaler vi at arbeidsgiver ved opprettelse av konkurranseklausuler tar stilling til lovens krav og vilkår, og hvorfor selskapet har et "særlig behov for vern" sett i forhold til den ansatte.

KPMG Law Advokatfirma har den nødvendige kompetanse til å gjennomgå deres klausuler, og vurdere hvorvidt disse oppfyller vilkårene i den nye arbeidsmiljøloven.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.