De grootste inspanning van het voldoen aan een nieuw regelgeving zit doorgaans in de implementatiefase. Eén van de voornaamste uitdagingen hierbij het opstellen van een effectief en uitvoerbaar implementatieplan, het afspreken van de juiste tijdslijnen en governance, en beschikbaar stellen van de juiste resources. Veelal valt de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van veranderingen uit hoofde van belangrijke regelgevingen bij een klein aantal medewerkers, hetgeen risico heeft voor zowel de voortgang van het project als het reguliere werk van deze betrokkenen. Daarnaast is het een uitdaging de veranderingen effectief in de organisatie te verankeren. Dit betekent dat er meer moet gebeuren dan enkel het aanpassen van policies en procedures om compliant te zijn met de nieuwe regelgeving.

De eerste stap is het opstellen van het implementatieplan. Samen met de eigenaren van de geïdentificeerde gaps, vertalen we iedere gap naar uitvoerbare acties, een tijdslijn, afhankelijkheden en benodigdheden. Dit implementatieplan wordt gevalideerd met en afgetekend door senior management (of directie) en verantwoordelijke teammanagers. Vervolgens
wordt een effectieve project governance ingericht met als doelstelling om voortgang van de meetbare acties te monitoren en corrigerende maatregelen te treffen waar nodig.

Een succesvolle verandering voor een nieuwe regelgeving wordt vaak gedreven door verandering in gedrag door medewerkers. Enkel het aanpassen van policies en procedures en het inrichten van nieuwe controls is onvoldoende. Om de organisatie eigenaar van de veranderingen te laten worden en als organisatie compliance gedrag te vertonen, organiseren we bredere kennis- en dialoogsessies met medewerkers uit de klantorganisatie die uit hoofde van hun verantwoordelijkheden geraakt worden door de nieuwe regelgeving.

Ten slotte, assisteren wij onze klanten met het uitvoerende werk tijdens implementatietrajecten, zoals het opstellen van policies, procedures, procesbeschrijvingen en risk-control frameworks, het inrichten van nieuwe processen en het inrichten van nieuwe controls.

Na afronding van de implementatiefase zouden alle nieuwe en aangepaste controls moeten zijn ontworpen en bestaan in de klantorganisatie. Het testen van het bestaan van de nieuwe controls is integraal onderdeel van
onze aanpak. Eventuele tekortkomingen kunnen tijdig worden geadresseerd. 

Neem contact met ons op

Onze services