In deze snel veranderende wereld komt elk bedrijf voor uitdagingen te staan. Eén verkeerde beslissing kan grote gevolgen hebben voor de prestaties en waarde van het bedrijf. Het geïntegreerde KPMG-team van specialisten biedt ondersteuning tijdens moeilijke tijden.

De weg naar waardeoptimalisatie en herstel

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk om snel de liquiditeitspositie te stabiliseren, een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn voor het herstel van de prestaties, en tijdig de nodige veranderingen door te voeren. Bovendien moet tijdens het gehele proces proactief worden gecommuniceerd met belanghebbenden, om het vertrouwen te herstellen. Hieronder beschrijven wij hoe ons geïntegreerde team van specialisten u kan helpen bij een operationele turnaround en bij financiële herstructureringsprocessen. KPMG kan u ondersteunen bij de vier fasen van het proces naar waardeherstel. 

KPMG helpt u graag bij optimalisatie- en herstructureringsvraagstukken

Voor welke uitdaging uw bedrijf ook staat, onze diensten zijn erop gericht u zo goed mogelijk te ondersteunen. Afhankelijk van uw wensen kan die ondersteuning bestaan uit de volgende diensten (klap de onderstaande items open voor meer toelichting): 

turnaround herstructurering

Inzicht verschaffen in en controle krijgen over de kasstromen en liquiditeitspositie van het bedrijf, door bewezen liquiditeitsmanagement instrumenten toe te passen zoals een 13-weeks kasstroomprognose, om stabiliteit te creëren en het vertrouwen bij belanghebbenden terug te winnen.

Een beoordeling op hoofdlijnen van de financiële positie van het bedrijf op het vlak van activa en passiva, prestaties en/of kasstromen in een overzichtelijk en kort tijdsbestek om de belangrijkste risico's en kwetsbaarheden vast te stellen.

Financiële due diligence en, indien nodig, strategische beoordeling van de situatie, alsmede het uiteenzetten van de opties die de onderneming en haar belanghebbenden hebben om de situatie te adresseren. Deze objectieve informatie basis dient als uitgangspunt voor onderhandelingen tussen de betrokken partijen.

Waardering van activa, passiva (waaronder claims) en/of bedrijven als onderdeel van een financieel herstructureringsproces (waaronder waarderingen onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord) of geschillenbeslechtingsprocedures, via de rechtbank of mediation.

Ondersteuning bieden bij het opstellen van een plan dat door de onderneming en haar schuldeisers (voldoende) wordt aanvaard met betrekking tot aanpassingen in de kapitaalsstructuur en (eventueel) de operationele of organisatorische structuur, zowel op basis van volledige instemming van alle betrokkenen als op basis van een wettelijk crediteurenakkoord in het kader van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). 

Focus op het verbeteren van de productiviteit en de activa basis van het bedrijf, door een gestructureerde en data gedreven kostenaanpak, het beoordelen en optimaliseren van het personeelsbestand, de systemen en processen van het bedrijf, en door het opzetten van een duidelijk dashboard voor het management om de voortgang te monitoren en de bedrijfsactiviteiten verder te optimaliseren.

Ondersteuning bieden bij het afstoten van activa, aandelen of bedrijven waarbij de verkoper of het bedrijf dat wordt overgenomen onder druk staat of in een kritieke situatie verkeert. Het proces wordt vaak uitgevoerd om liquiditeit te verkrijgen en/of als strategische oplossing voor de uitdagende situatie. Het proces wordt gekenmerkt door korte (due diligence) tijdslijnen, beperkte informatie en beperkte garanties.

Als een faillissement van de onderneming onvermijdelijk is, het ondersteunen van de curator tijdens de faillissementsprocedure met een breed scala aan diensten zoals de waardering en verkoop van activa en het veiligstellen van gegevens en IT-systemen, met als doel waarde maximalisatie van de activa en een correcte afwikkeling van de schulden in de boedel. 

Drie belangrijke factoren voor een succesvol herstructureringsproces

Op basis van onze ervaring onderscheiden wij de volgende drie factoren die belangrijk zijn voor het slagen van een herstructureringsproces. Echter, elke situatie is anders en vereist een aanpak op maat. Ons team is beschikbaar om dit verder te bespreken als u ondersteuning nodig heeft.

1. Gecoördineerd en proactief stakeholdermanagement

Transparantie en pro activiteit tegenover kredietverstrekkers, leveranciers en andere belanghebbenden van het bedrijf is essentieel om het vertrouwen te herstellen. Vertrouwen is nodig om te voorkomen dat de situatie verslechtert doordat belanghebbenden acties kunnen ondernemen op basis van wantrouwen of onvolledige informatie. Vertrouwen is ook nodig als basis voor het vinden en uitvoeren van oplossingen om de uitdagingen te kunnen adresseren.

2.         Wees bereid om beslissingen te nemen op basis van onvolledige informatie

Gezien de uitdagende en onzekere situatie is er slechts weinig tijd om alle relevante informatie te verzamelen. Het doel is om een solide basis van financiële, operationele en strategische informatie op te stellen op basis waarvan het management de noodzakelijke beslissingen kan nemen. Echter, de urgentie van de situatie vereist vaak dat beslissingen moeten worden genomen voordat alle informatie beschikbaar is.

3.         De dynamiek van herstructureringsprocessen vereist specifieke deskundigheid

Door de uitdagende of kritieke situatie waarin de onderneming zich bevindt zal het management ervaren dat belanghebbenden zich anders gaan opstellen. Belanghebbenden zullen zich vaak laten bijstaan door herstructureringsspecialisten, veeleisend zijn en aanvankelijk sterk gericht zijn op liquiditeit. Om adequaat op deze verzoeken in te kunnen gaan en weer controle over het proces te krijgen, is het management gebaat bij ondersteuning door herstructureringsdeskundigen.

Deskundigen op het gebied van turnaround en herstructurering

Door de samenstelling van het KPMG Turnaround & Restructuring team kunnen onze klanten rekenen op een multidisciplinaire aanpak met uitgebreide ervaring op het gebied van complexe turnaround en herstructureringsprocessen. Zoals blijkt uit onze referenties, waarderen onze klanten onze pragmatische en praktische aanpak.

Aantoonbare vaardigheden op het gebied van turnaround en herstructurering

  • Uitgebreide ervaring en expertise binnen het team op het gebied van complexe turnaround- en herstructureringssituaties.
  • Toegang tot een breed netwerk van Nederlandse KPMG-specialisten op het gebied van onder andere due diligence, strategie en technologie indien nodig.
  • Toegang tot KPMG's wereldwijde Turnaround & Restructuring netwerk en transactieprofessionals indien gewenst.

Diverse achtergrond en expertise

  • De teamleden hebben een diverse achtergrond en hebben ervaring opgedaan in functies in de advies-, bank-, taxatie- en juridische sector. Dit biedt onze klanten ondersteuning bij het vinden van de best mogelijke oplossing in complexe situaties.
  • Via ons netwerk van specialisten heeft KPMG toegang tot diepgaande ervaring en kennis van een grote verscheidenheid aan sectoren, regio's en type klanten.
  • Wij hebben ruime ervaring in de samenwerking met kredietverstrekkers, advocaten en andere relevante betrokkenen binnen een herstructureringsproces.

Pragmatische werkwijze

  • Klanten beschrijven onze aanpak als transparant, nuchter en praktisch.
  • Het doel van onze ondersteuning is zoveel mogelijk waarde terug te winnen en te behouden voor onze klanten, door het toewerken naar duurzame oplossingen.
  • KPMG committeert zich altijd aan de levering van haar diensten binnen de met de klant afgesproken tijdslijnen.

Voor meer informatie, of met vragen, kunt u direct contact met ons opnemen.

Wat klanten over ons zeggen

KPMG’s multidisciplinaire dienstverlening en de duidelijke communicatie gedurende het insolventieproces hebben ons, als curatoren, geholpen om zo veel mogelijk waarde te behouden.

Het rapport van KPMG was duidelijk geschreven, voorzag in de beoordeling en inzichten die we zochten over de schuldstructuur en werd tijdig geleverd; goed gedaan.

De praktische en pragmatische aanpak van het KPMG-team was zeer effectief en een plezier om mee te werken, ondanks de financiële en operationele uitdagingen waarvoor we stonden.