Pensioenuitvoerders zien de druk op beleggingsprocessen soms zo hoog oplopen dat de bedrijfsvoering onbeheersbaar dreigt te worden. Tot frustratie van medewerkers, ongenoegen van klanten en mogelijk leidend tot boetes van de toezichthouder. Laat het niet zover komen: bevrijd uw vermogensbeheer uit het moeras van vastlopende beleggingsprocessen en laat zien dat u in control bent.

Het Pensioenakkoord zou de aanleiding kunnen zijn. Deze grootscheepse herziening van de wet- en regelgeving, waarbij pensioenaanspraken en -rechten zullen worden omgezet naar premieregelingen, bepaalt dat het beheer van pensioenvermogens op een geheel nieuwe leest wordt geschoeid. Zo is het straks niet meer nodig om met beleggingen te sturen op een dekkingsgraad. Allerlei onderdelen van het beleggingsproces moeten daarop worden aangepast.

Of misschien wordt u geprikkeld door uw klanten. Hun verwachtingen met betrekking tot uw dienstverlening nemen immers alleen maar toe, vooral door wat zij om zich heen zien – in de sector en daarbuiten – aan innovatieve digitale oplossingen. Kan uw beleggingsproces daar gelijke tred mee houden?

Maar het kan natuurlijk ook de toezichthouder zijn die u confronteert met tekortkomingen in uw beleggingsprocessen. Die bijvoorbeeld constateert dat IT-systemen verouderd zijn of dat het doorvoeren van veranderingen steeds meer tijd en moeite kost, waardoor achterstanden ontstaan en er vaker fouten voorkomen.

Tot slot, en wellicht het meest waarschijnlijk, bent u de afgelopen tijd zelf al tot het inzicht gekomen dat ingrijpen geboden is. Op grond van uw eigen kennis en van signalen uit de organisatie moet u concluderen dat – door allerlei redenen – de kwaliteit van het beleggingsproces niet meer past bij wat nu en in de toekomst wordt gevraagd van pensioenuitvoerders.

De uniciteit van het Nederlandse pensioenlandschap is daar mede debet aan. Want doordoor is het ‘standaard’ automatiseren van de beleggingsprocessen vrijwel nooit mogelijk, zoals we al eerder beschreven. Aanpassingen, vernieuwingen en uitbreidingen worden veelal ‘handmatig’ geïmplementeerd, in de meeste gevallen door de gebruiker zelf. In negen van de tien gevallen gaat dit gepaard met steeds minder overzicht, wat uiteindelijk het hele proces onbeheersbaar maakt. Het kan in eerste instantie gaan om individuele processen zoals het valuta-hedgeproces of het wettelijke rapportageproces, maar uiteindelijk raakt de hele keten aangetast. Gevolg: uw beleggers zijn steeds meer tijd kwijt aan administreren en andere rompslomp.

Een herontwerp van het hele beleggingsproces is in onze visie de oplossing in deze situatie(s). Wat de aanleiding ook geweest is voor die situatie. Want in een dergelijk herontwerp wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met zaken als de eisen die DNB stelt aan beheerste bedrijfsvoering, de (hoge) verwachtingen die klanten hebben ten aanzien van de kwaliteit van het proces en ook de flexibiliteit die nodig is om te kunnen uitvoeren wat er in het Pensioenakkoord is vastgelegd.

In de aanpak die KPMG voorstaat helpen wij u niet alleen met het proces zodanig in te richten dat u (weer) in control bent. Wij richten ons daarnaast op het aantoonbaar in control zijn, met bijvoorbeeld specifieke aandacht voor de adequate vastlegging van rechten en verplichtingen, voor een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie en voor eenduidige rapportagelijnen.

Het beleggingsproces bij pensioenuitvoerders kan ‘moerassig’ zijn of worden, zo stelden wij hierboven. Ons advies: Bevrijd uw beleggers uit dat moeras door het proces opnieuw te ontwerpen en opnieuw in te richten. De kwaliteit van uw vermogensbeheer zal daar zeker van profiteren: uw beleggers kunnen weer doen waar ze goed in zijn, beleggen.

Contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.