Investeren in onderwijs is de beste manier om iedereen perspectief op werk en inkomen te bieden en hierdoor de economie en de samenleving blijvend sterker te maken. 

Wat bieden wij?

Het KPMG Jan Hommen Scholarship (KJHS) programma is gericht op talentvolle mbo-studenten, die onder andere een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Elk jaar krijgen de geselecteerde mbo-studenten een talentontwikkeldag aangeboden; een dag met een talentassessment, terugkoppelgesprekken en workshops die de deelnemers uitdaagt om hun talenten te laten zien en te werken aan hun ontwikkelpunten.

De kandidaten die doorgaan naar de volgende ronde krijgen een 3-daagse Empower Survival Camp op een speciale en unieke locatie aangeboden. Actie, avontuur en reflectie zijn kernwoorden die tijdens deze 3 dagen centraal staan; op de finaledag maken de studenten kans daadwerkelijk een beurs toegekend te krijgen gedurende de (resterende) looptijd van hun mbo-opleiding. Deze beurs bestaat uit maximaal 4 jaar financiële ondersteuning, coaching waar nodig, een KPMG-coach, workshops en sessies met mede winnaars. Daarnaast kunnen de winnaars gebruik maken van het KPMG-netwerk.

Jan Hommen, voormalige CEO van KPMG Nederland: “MBO-studenten zijn heel belangrijk voor de samenleving. Zij krijgen niet de aandacht die studenten die wetenschappelijk onderwijs gaan doen, vaak krijgen. En wij wilden graag iets bijzonders doen voor deze groep. Er zitten veel jonge mensen bij, die al op jonge leeftijd veel hebben meegemaakt en die zich soms, als het ware, aan hun haren omhoog trekken. Wij willen laten zien dat wij dat erg waarderen en dat wij ze een extra stimulans willen geven om die bijdrage, die zij kunnen geven aan onze maatschappij, nog extra te benadrukken.”

Over de Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship

De Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship (KJHS) is opgericht op 12 april 2016 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: registratienummer: 65805089. Het rekeningnummer van de stichting is NL78 RABO 0310 2494 65. Het RSIN nummer is 856266899. De stichting heeft de ANBI status.

Activiteiten Stichting KJHS
Het stimuleren van studenten om een studie in het middelbaar beroepsonderwijs met goed gevolg af te ronden en het werven van fondsen ten behoeve van studies voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs.

Adres Stichting KJHS
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen

Leden bestuur Stichting KJHS

  • Jolanda van Schaik, voorzitter
  • Okele van der Kam, penningmeester
  • Titia Schutten, secretaris
  • Martin Koning, bestuurslid

Contact
Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail.

Financiële Jaarrekening en doelstellingen Stichting KJHS
Het bestuursverslag van de stichting over het boekjaar 2021-2022 kunt u hier downloaden.

De belangrijkste financiële doelstellingen zijn:

  • Om ieder jaar minimaal €20.000 aan fondsen te werven.
  • Om ieder jaar minimaal twee volledige studie beurzen (voor maximaal 4 studiejaren met een studiewaarde van €2.500 per jaar) beschikbaar te stellen.
  • De kosten voor het organiseren van activiteiten die samengaan met het organiseren van het Talentontwikkelingsprogramma (“talentontwikkelingsdagen, ‘empower nature camps’, finales en terugkomdagen”) alsmede de uitgaven voor communicatie te bekostigen middels een extra bijdrage van KPMG. 
  • Daarmee wordt bewerkstelligd dat geworven fondsen bijna geheel ten goede komen van de opleiding van de geselecteerde kandidaten.
  • De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun diensten. Er is wel vergoeding van eventuele gemaakte kosten middels kosten declaraties.

Beleidsplan

Standaardformulier publicatieplicht ANBI status

Privacy statement

Funding
De Stichting voldoet ook in 2022 aan de financiële doelstellingen. De in deze periode geworven fondsen zijn ruim boven de minimum eis (van jaarlijks €20.000) uitgekomen. De totale waarde van de geworven fondsen is volledig ten goede gekomen aan beschikbaar gestelde Scholarships.

Zolang de stichting ook in de komende jaren minimaal aan de oorspronkelijke doelstelling van €20,000 fondsen werving kan voldoen, is het bestuur er van overtuigd dat er een financieel gezonde basis is om te voldoen aan de doelen zoals beschreven in het beleidsplan.

Bijdragen aan de Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship
Bent u geïnspireerd geraakt door de verhalen van de winnaars en wilt u ook een (financiële) bijdrage leveren aan het mogelijk maken van bijvoorbeeld een extra beurs naast de twee jaarlijks toegezegde beurzen door KPMG, neem dan contact met ons op; stuur een e-mail.