Onderzoek naar ontwikkelingen op de markt voor generieke geneesmiddelen

KPMG heeft in opdracht van Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) en Generieke Leveranciers Nederland (GLN) onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op de markt voor generieke geneesmiddelen. Een generiek geneesmiddel is een medicijnen met dezelfde werkzame stof als het oorspronkelijke, door een patent beschermd, middel dat na het verstrijken van het patent door (een) andere leverancier(s) op de markt is gebracht. In de regel zijn generieke geneesmiddelen (significant) goedkoper dan merkgeneesmiddelen. De Rijksoverheid voert beleid ten aanzien van de kosten en toegankelijkheid van generieke geneesmiddelen. Naast de Rijksoverheid voeren ook andere actoren in de sector, waaronder de Europese Commissie, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en groothandels, beleid om de toegankelijkheid van geneesmiddelen te borgen en de betaalbaarheid ervan te beheersen. Door de focus op de betaalbaarheid hebben we in Nederland lage prijzen voor generieke geneesmiddelen. Daarnaast zijn er ook steeds vaker leveringstekorten.

Daarom focust het rapport zich op de volgende vragen:
— Welke (beleids)ontwikkelingen zijn er op de markt voor generieke geneesmiddelen?
— Wat zijn de (mogelijke) effecten van deze ontwikkelingen?
— Op basis van de ontwikkelingen en (mogelijke) effecten, welke aanbevelingen kunnen gedaan worden voor een toekomstbestendige markt voor generieke geneesmiddelen?

Prijzen dalen en tekorten nemen toe

Uit het onderzoek is gebleken dat beleidsmaatregelen om generieke geneesmiddelen in Nederland betaalbaar te houden het gewenste effect behalen. Op het moment liggen brutoprijzen van generieke geneesmiddelen in Nederland dan ook ruim onder het Europese gemiddelde. Aan de andere kant is de beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen in Nederland minder goed. De tekorten aan generieke geneesmiddelen lopen het laatste decennium op, in Nederland en in andere Europese landen.

Deze trends zijn het resultaat van beleid van verschillende actoren op de markt, maar ook toekomstige beleidswijzigingen zullen impact hebben op de markt. Zo heeft Minister Kuipers in mei 2023 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de beschikbaarheid van medische producten, waarbij de dynamiek tussen marktpartijen en het beleid van betrokken actoren een rol speelt.

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de inzichten vanuit het marktonderzoek naar generieke geneesmiddelen komen we tot conclusies en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van generieke geneesmiddelen voor de Nederlandse patiënten ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Zo concluderen we o.a. dat ondanks het succes van de beleidsmaatregelen vanuit de verschillende actoren, de verschillende maatregelen ook risico’s met zich mee brengen. De interactie tussen verschillende beleidsmaatregelen kan tot gevolg hebben dat een beleidsinterventie anders uitpakt dan initieel beoogd, met mogelijk negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid of beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen voor de Nederlandse maatschappij en de individuele patiënt.

Om te komen tot een toekomstbestendige markt is het van belang dat actoren gezamenlijk, in Nederland maar ook binnen de Europese unie maatregelen uitwerken om te voorkomen dat de markt voor generieke geneesmiddelen verder verstoord raakt. Dit begint met het vormen van een eenduidig monitoringssysteem zodat er transparantie ontstaat over (potentiële) tekorten. Daarnaast vraagt dit van de verschillende actoren op de markt voor generieke geneesmiddelen een kritische evaluatie van het eigen beleid. In het rapport doen we zeven aanbevelingen aan de verschillende betrokken partijen om hier concreet mee aan de slag te gaan. 

Lees meer

Marktonderzoek naar generieke geneesmiddelen in Nederland

Waar beleidsmaatregelen de gewenste effecten hebben, neemt de beschikbaarheid van de geneesmiddelen afLees onderzoek →Contact

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.