Ons zorglandschap wordt telkens met nieuwe uitdagingen geconfronteerd.  We zijn het er allemaal over eens dat we de manier waarop we de  gezondheidszorg organiseren moeten aanpassen en dat we daarbij  beter gebruik kunnen maken van technologie en de beschikbare data.  Een transformatie van ons zorgleveringsmodel.

Data en technologie spelen een prominente rol om  deze verandering op gang te krijgen en vast te houden. De belofte van technologie is vaak groot: het belooft  ons een wereld waarin we als patiënt thuis aan de knoppen zitten en onze zorg kunnen sturen en onze eigen gezondheid kunnen monitoren. En tegelijkertijd heeft de zorgverlener toegang tot de juiste gegevens  en worden de juiste inzichten gecreëerd uit alle beschikbare data. Niets is minder waar. Medische data blijven nu nog te vaak geïsoleerd in de systemen van de zorgverleners. Deze data moeten breder beschikbaar komen – voor medisch professionals om beter te kunnen samenwerken én voor patiënten om zoveel mogelijk eigenaarschap te kunnen behouden en zelfredzaamheid te vergroten. Het leidt tot een betere samenwerking tussen zorgprofessionals in het zorgnetwerk en maakt nieuwe leveringsmodellen mogelijk.

Leveringsmodellen waarin we ons niet blind staren op de inzet van digitale zorg, maar waar we kiezen voor passende digitale zorg. Waarbij de zorgvraag niet meegroeit met een steeds bredere inzet van digitale hulpmiddelen, maar waarbij we technologie inzetten daar waar het helpt de zorgvraag te verminderen, zorgprocessen beter te laten verlopen of zorg op een andere wijze te leveren. Leveringsmodellen die concreet invulling geven aan  ‘de zorg op de juiste plek’, door zorg te verplaatsen wanneer dat kan, ondersteund met de juiste middelen en inzichten. We moeten daarom een transitie in gang zetten van doorverwijzen naar doorbehandelen op basis van één digitaal zorgproces. Een zorgleveringsmodel waarbij regionaal goed wordt samengewerkt aan de zorg en gezondheid van de populatie, waarbij zorgverleners de middelen en inzichten krijgen die ze daarvoor nodig hebben. Dit is wat KPMG en Microsoft het verbonden zorglandschap noemen. De eerste stappen zijn gezet om tot een landelijke of zelfs regionale infrastructuur voor gegevensuitwisseling te komen. Goede stappen? Zeker. Maar er is meer nodig om de benodigde versnelling te realiseren.

Het verbonden zorglandschap

Het verbonden zorglandschap staat voor een naadloze verbinding tussen zorgverlener en patiënt, zijn natuurlijk netwerk en tussen zorgorganisaties onderling.  Het streeft naar een optimaal regionaal zorgleveringsmodel, waar alle zorgpartners goed op aangesloten zijn. Databeschikbaarheid en gezamenlijke toegang tot de juiste technologie zijn cruciaal om dit model werkend  te krijgen. 

Met de regio naar een landelijk dekkende infrastructuur

De juiste zorg op de juiste plek vraagt om zorginformatie op de juiste plek. Het verbinden van systemen en het ontsluiten en benutten van beschikbare data voor goede zorg, op maat voor de patiënt. In Nederland is dat ingewikkeld, omdat niet alleen de zorg zelf erg gefragmenteerd is, maar daardoor ook de data-infrastructuur. Er zijn veel verschillende lokale, regionale en soms ook landelijke ICT-systemen en infrastructuren. Medische informatie is soms alleen lokaal beschikbaar; het is onvoldoende mogelijk deze in de benodigde vorm  naar de juiste plek te brengen om betere informatievoorziening en daarmee betere zorg mogelijk te maken. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) roept op om tot een gezamenlijke invulling van regionale samenwerking en bijbehorende governance te komen. Samenwerking en digitalisering zijn hierin prominent opgenomen en ook gegevensuitwisseling is sterk aangezet. Het Electronisch Patient Dossier (EPD) is niet geschikt als centrale datahub. Met name ziekenhuizen en grote zorginstellingen kiezen daarom voor een data- en integratieplatform om data samen te brengen en de arts of verpleegkundige de goede inzichten te verschaffen; op basis van alle beschikbare bronnen. Datagedreven innovatie in de zorg kan versnellen wanneer data vanuit meerdere systemen beter beschikbaar komt, gebruik wordt gemaakt van uniforme datamodellen en tweezijdig verkeer mogelijk is met het EPD.

Het Regionaal Zorgdataplatfom van KPMG en Microsoft als fundament voor zorginnovatie

KPMG heeft samen met Microsoft een regio dataplatform ontwikkeld om de juiste zorg op de juiste plek in de regionale samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. Het initiatief staat niet op zichzelf. We zullen ervoor zorgen dat het platform aansluit bij verschillende landelijke initiatieven en uitgelijnd wordt met de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (zoals opgesteld door onder andere het Ministerie van VWS). Het platform zal ook klaar moeten zijn voor de komst van de European Health Data Space (EHDS). Het hoeft niet bestaande uitwisselplatformen te vervangen. Het sluit aan en completeert de behoefte voor betere samenwerking. Het primaire doel van dit platform is om nieuwe zorgleveringsmodellen te ondersteunen die vragen om een hechte samenwerking tussen regionale zorgorganisaties en de patiënt en/of burger.

Er is in het ontwerp rekening gehouden met vier belangrijke kenmerken:

 1. Delen van informatie
  De basisfunctie van het Regionaal Zorgdataplatform is het verbeteren van de uitwisseling  van informatie tussen zorg-aanbieders. Gegevensuitwisseling conform internationale standaarden is de randvoorwaarde om de  digitale transformatie van de gezondheidszorg  te realiseren en om moderne technologie zoals  AI beter te kunnen introduceren. Dit alles helpt  bij het verminderen van de registratielast.  De benodigde informatie is vanuit meerdere plekken benaderbaar. Dit betekent dat het platform om moet kunnen gaan met meerdere standaarden waaronder de in het IZA over- eengekomen Europese patiënt summary. Zorgverleners krijgen zicht op de hele keten  van zorg rondom een patiënt, juist ook buiten  de muren van de eigen instelling.
 2. Aanbieden en integreren van digitale zorgoplossingen
  Het Regionaal Zorgdataplatform biedt zelf digitale zorgoplossingen, zoals zorg en monitoring op afstand. Daarnaast is het platform gericht op het verzorgen van de connectiviteit en complexe integraties met andere digitale zorgoplossingen, zowel voor patiënten als voor zorgorganisaties.
 3. Coördineren van capaciteit 
  Het Regionaal Zorgdataplatform biedt de mogelijkheid om de capaciteit van meerdere zorgorganisaties beter op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door inzicht te bieden in vraag en aanbod. Juist in de tijd waarin personeels- tekorten steeds vaker tot problemen leiden, is  het belangrijk om meer gezamenlijk te kunnen sturen op het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit, passend bij de zorgvraag.
 4. Begeleiden van de patiënt in de eigen zorgreis
  Het Regionaal Zorgdataplatform is de ideale manier om één digitale voordeur te creëren voor de patiënt. Met toegang tot informatie en het begeleiden van de patiënt langs de zorgverleners die nodig zijn in de eigen op maat gemaakte zorgreis. We moeten af van de vele digitale ingangen die we in Nederland hebben gecreëerd. De toegang tot zorg moet richting één digitale voordeur.

Principes en technologie van het Regionaal Zorgdataplatform

Het Regionaal Zorgdataplatform is ontwikkeld door KPMG en Microsoft met de laatste stand van technologie, terwijl privacy en veiligheid worden gewaarborgd. Om aan hieraan te kunnen voldoen gelden er een aantal belangrijke principes (zie bovenstaande illustratie). Microsoft Fabric for healthcare is een nieuwe technologie en cruciaal voor de opzet van het  Regionaal Zorgdataplatform vanwege de nieuwe en transformerende aanpak voor gegevensbeheer en samenwerking. Het maakt een veilige en efficiënte gedeelde gegevens infrastructuur voor de zorg mogelijk. 

KPMG Microsoft Regionaal Zorgdataplatform

De kern van Fabric is OneLake; een geavanceerde oplossing voor gegevensopslag en -verwerking.  Met OneLake kan grote hoeveelheden informatie veilig worden gecentraliseerd, waardoor deze gemakkelijk opvraagbaar en deelbaar zijn tussen organisaties. OneLake is het scharnierpunt van het Zorgdataplatform en essentieel voor het efficiënt beschikbaar maken van zorginformatie. Microsoft Fabric is een Software as a Service (SaaS) oplossing en maakt optimaal gebruik van de kracht van OneLake. Het vergemakkelijkt naadloze communicatie en gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties, zowel nationaal als regionaal. Fabric vereenvoudigt de complexiteit van zorgdata en maakt efficiënte allocatie van middelen en gepersonaliseerde patiëntenzorg beter mogelijk. In het Zorgdataplatform is veel aandacht besteed aan gegevensbeveiliging via geavanceerde versleutelingsprotocollen, waardoor gevoelige patiëntinformatie wordt beschermd en tegelijker- tijd snelle, real-time besluitvorming mogelijk is.

Wij denken dat wij met deze nieuwe technologie goed invulling kunnen helpen geven aan een aantal belangrijke voorwaarden en uitgangspunten van het verbonden zorglandschap. Zodat zorgorganisaties veilig en efficiënt door het complexe landschap van patiëntengegevens kunnen navigeren. Zodat zorgmedewerkers worden ontlast in het goed benutten van alle beschikbare data en nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het toepassen van AI in de zorg.

KPMG en Microsoft

KPMG Digital Health is een multidisciplinair team dat zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden adviseert én ondersteunt in de digitale- en cloudtransformatie. We werken aan digitale zorg strategie en het creëren van een duidelijke route naar verdere digitalisering van de zorg, en helpen het ook van papier te krijgen:  de transformatie van zorg met technologie. Het Microsoft Healthcare-team bestaat uit technische en functioneel inhoudelijke professionals die in dialoog met de klant en in samenwerking met KPMG en het  bredere partner-ecosysteem, adviseren over een veilig en toekomstvast beleid omtrent de digitalisering van de zorg. Van een technische roadmap naar implementatie tot en met beheer. Microsoft en KPMG werken al lange tijd wereldwijd samen. We brengen deze internationale expertise samen met onze kennis van de Nederlandse gezondheidszorg. Met de combinatie van de zorgexpertise van KPMG en de technologie van Microsoft zorgen we voor relevante en innovatieve oplossingen voor de zorg.

Neem contact met ons op