• Jeroen Gielen, Partner |
  • Miekee Lam, Senior Manager |

De gestegen inflatie van de afgelopen jaren heeft invloed op alle verzekeraars. EIOPA heeft in een recent onderzoek gekeken naar hoe groot die impact is, zowel terugkijkend als vooruitkijkend. Marktindicatoren en consumentenonderzoeken geven aan dat de inflatie voorlopig structureel boven de ECB-doelstelling van 2% blijft. Wat staat de verzekeringssector te wachten als de inflatie langdurig hoog blijft en wat zijn EIOPA’s verwachtingen over hoe verzekeraars hiermee zullen omgaan? We pakken twee conclusies uit EIOPA’s rapport.

Stand-alone impact van hoge inflatie

EIOPA vindt dat verzekeraars een prudente aanpak moeten hanteren voor de inflatie-assumptie, om te garanderen dat de voorzieningen voldoende hoog zijn als de hoge inflatie aanhoudt. Daarnaast vindt EIOPA dat verzekeraars ook op aanhoudende hoge inflatie moeten kunnen anticiperen in de toekomst. Dit kan door te onderzoeken waar de kwetsbaarheden liggen, om er vervolgens KRI’s en bijbehorende managementrespons op te definiëren. EIOPA vindt dat verzekeraars in hun ORSA gevoeligheden zouden moeten opnemen voor langdurige hoge inflatie. Kortom, EIOPA vraagt verzekeraars om meer vooruit te kijken en het beleid beter op de risico’s te laten aansluiten.

Toekomstige winstgevendheid en liquiditeit

In werkelijkheid zal een hoge inflatie gepaard gaan met andere marktbewegingen, waaronder een stijgende rentecurve. Een hogere rentecurve zal aan de beleggingenkant zorgen voor meer toekomstig rendement en daarmee een lagere marktwaarde, en aan de verplichtingenkant zorgen voor lagere verplichtingen. Wanneer een verzekeraar veel langlopende verplichtingen heeft, kan de verdiscontering met een hogere rentecurve dempend werken op de inflatie-impact. Voor schadeverzekeraars zal een dergelijke demping beperkt zijn, omdat de langlopende verplichtingen het risico dragen dat de toekomstige claims ook hoger zullen zijn. Voor levensverzekeraars kan dit wel degelijk een dempend effect hebben. Dat lijkt positief. Echter, een langdurige hoge rentecurve brengt het risico met zich mee dat polishouders ervoor kunnen kiezen liever zelf te beleggen in plaats van een levensverzekering af te sluiten. Daarmee bestaat het risico voor levensverzekeraars dat er minder polissen worden verkocht en meer polissen worden afgekocht, waarmee een liquiditeitsrisico kan ontstaan. Voor schadeverzekeraars is het de vraag of de hogere kosten kunnen worden gecompenseerd door hogere premies.

Benieuwd wat deze toekomstige inflatierisico’s voor u betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek.Het volledige rapport kunt u vinden op de site van EIOPA.

DNB Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars

Onlangs consulteerde DNB de ‘Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars’. Hieronder de belangrijkste punten die raken aan het rapport van EIOPA.

Beste schatting inflatie-assumptie
De Good Practice beschrijft de volgende componenten ter overweging van de verzekeraar: basiscurve, opslagen (spread), bruikbare marktinformatie en ultimate forward inflation rate (UFIR), eigen ramingen (expert judgment). Ook beschrijft de Good Practice overwegingen ten aanzien van impliciete inflatieverwachtingen in schadedriehoeken en het proces voor het vaststellen van de technische voorziening. Voor alle componenten dient de verzekeraar te onderbouwen dat de onderliggende aannames passend zijn.

Risicomanagementbeleid
Daarnaast kan maandelijks de impact van een parallelle schok op de SII-ratio worden gemonitord, als onderdeel van het risicomanagementbeleid. Hiervoor moeten risicotoleranties en -limieten vooraf worden gedefinieerd, alsook de daaropvolgende managementacties.

ORSA
Een scenario met langdurige hoge inflatie zou kunnen zijn een jaarlijkse inflatie die structureel hoger is dan in het basisscenario volgens de reguliere businessplanning. Daarnaast dienen ook polishoudergedrag en andere risico’s kwalitatief te worden geanalyseerd. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse versterkt het risicobewustzijn van het management.

Het hele rapport kunt u lezen op de site van DNB.