• Sander van der Meijs, Director |

Schadeverzekeraars worden op verschillende manieren geraakt door de inflatie die in 2022 zo plotseling om zich heen greep. Inzicht in die verschillen is noodzakelijk om een keuze te kunnen maken uit de beschikbare opties om inflatierisico's te beperken. Wat zijn de specifieke kwetsbaarheden per branche? We gaan hier in op enkele voorbeelden.

Neem de autoverzekeraars. Op het eerste gezicht zijn de ontwikkelingen daar gunstig geweest. Na enkele zorgelijke jaren met hoge combined ratio’s en verhoogde aandacht vanuit DNB (met name voor de WA-verzekeringen) trad in 2018 licht herstel op. Over 2020 kon voor de hele markt gemiddeld, dus inclusief de casco-verzekeringen, een verzekeringstechnische winst gerapporteerd worden. Dat was voor het eerst sinds lange tijd. In 2021 zette die trend zich voort. Valt het voor deze branche dan wel mee met de gevolgen van de inflatie, die in 2022 10 procent bedroeg?

Schijn bedriegt, jammer genoeg. Want mede door de Covid-19-pandemie verliepen de schadejaren 2020 en 2021 relatief gunstig voor deze branche. Het autogebruik nam sterk af, met significant minder schades tot gevolg. In 2021 viel dit effect deels weg en in 2022 verdween het helemaal, waardoor de combined ratio’s weer aanzienlijk stegen.

Daarom is het met de toegenomen inflatie wel degelijk extra opletten geblazen voor autoverzekeraars. De kosten zijn begin 2022 al gaan stijgen. In de bijgaande tabel is te zien welke kostentypes van belang zijn voor welke type verzekering. Over het algemeen moeten we onderscheid maken tussen loonkosten en schadeafwikkelingskosten. De loonkosten van autoverzekeraars namen fors toe en ook zijn er extra administratieve kosten gemaakt voor de implementatie van een nieuw, marktbreed systeem om het aantal schadevrije jaren te berekenen. Qua schadeafwikkeling is van belang dat auto's duurder zijn geworden, met name door de teruglopende beschikbaarheid van materialen, chips en grondstoffen. Dus niet alleen is het meer dan waarschijnlijk dat het aantal claims over 2022 (veel) hoger zal zijn dan in de laatste twee jaar, ook de kosten per claim zullen (veel) hoger zijn.

Inzicht inflatie

Ook bij de rechtsbijstandsverzekeraars, ons tweede voorbeeld, ging het de afgelopen jaren redelijk. Terwijl het premievolume iets toenam, daalde het aantal claims, voornamelijk omdat door de pandemie rechtszaken werden uitgesteld. Het aantal mensen dat om juridische hulp vroeg, daalde in de betreffende periode met 13 procent, terwijl het aantal verzekerden gelijk bleef. Ook de daling van het aantal arbeidsconflicten speelde daarbij een rol: thuiswerken heeft zo z'n voordelen.

Maar nu de rechtszaken ingehaald worden, digitaal afgehandeld worden dan wel weer op het oude niveau zijn beland, ligt het voor de hand dat het aantal claims weer toeneemt. Die moeten bovendien worden afgehandeld in volstrekt andere omstandigheden dan twee of drie jaar geleden. Het grootste verschil is de arbeidsmarkt. Een intussen bijna schreeuwend tekort aan juridisch talent drijft de tarieven van advocaten en andere juristen op. Voor verzekeraars die zelf veel juristen in dienst hebben, lopen dus de personeelskosten op, plus de andere kosten om de medewerkerstevredenheid op peil te houden. Verzekeraars die met name externe bureaus inhuren voor de rechtsbijstand, zullen geconfronteerd worden met sterk gestegen inkoopprijzen van juridisch advies. 

In deze omstandigheden is het uiterst relevant voor verzekeraars om de exacte impact van de inflatie op de organisatie vast te stellen. Welke inflatievormen zijn juist voor uw organisatie van belang? Welk type kosten domineren in uw branche? Zijn de verplichtingen die u aangaat kortlopend of langlopend? En wat is dan precies de omvang van de impact van de verschillende inflatievormen op die verplichtingen? Wij adviseren eerst de analyse te maken die deze vragen beantwoordt, voordat u de opties verkent die beschikbaar zijn om de impact van inflatie te beheersen.

Met andere woorden: het zijn de inzichten uit deze analyse die de leidraad vormen voor het definiëren van de mogelijke maatregelen, zoals het aanpassen van de prijsstelling, het nemen van extra voorzieningen of het besparen op kosten. Maar ook een vraag zoals die naar de kwaliteit van de gebruikte rekenmodellen en scenario's kan aan de hand van deze analyse worden beantwoord: beschrijven die modellen de werkelijkheid nog wel goed? Tot slot zal ook zeker de strategische component aan de orde komen. Voor veel verzekeraars is de vraag zeer relevant of hun productaanbod nog wel passend is als hoge inflatie (weer) een geregeld economisch verschijnsel wordt.

De impact van inflatie kan zo noodzaken tot het identificeren van alle factoren die de prestaties van de organisatie kunnen verbeteren. Wij pleiten daarbij voor een holistische aanpak, waarbij dus de verschillende opties in samenhang met elkaar worden benut. KPMG noemt die aanpak Elevate: op grond van een grondige analyse van alle kansen op verbetering, stellen we gezamenlijk een plan op dat zowel gericht is op het verbeteren van de solvabiliteit als op het realiseren van een hogere netto winst.

Wilt u hier meer over weten? We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.