• Jeroen Ruepert, Partner |
  • Boudewijn Broers, Senior Manager |

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een echte uitdaging voor alle betrokken partijen. Een kreet die wij regelmatig horen is dat het veel en complex is. Dat vraagt om ondersteuning van een partij die deze complexiteit vertaalt naar een praktische toepassing. Op een zodanige manier dat iedereen het begrijpt en over hetzelfde kennisniveau beschikt. Zodat alle stakeholders door de bomen het bos blijven zien. En u als bestuur van het pensioenfonds in regie blijft en tegelijkertijd wordt ontzorgd.

Mooie bijkomstigheid van het nieuwe tweede pijler pensioenstelsel is dat de pensioendriehoek tussen sociale partners en pensioenfonds nog duidelijker wordt. Sociale partners verstrekken net als nu ook straks hun (nieuwe) opdracht ter uitvoering van de pensioenovereenkomst aan het bestuur, dat deze opdracht, mits deze past binnen de doelstellingen, beleidsuitgangspunten en risicohouding van het pensioenfonds, door middel van een opdrachtbevestiging aanvaardt. Er wordt meer gevraagd ten aanzien van het proces van de opdrachtaanvaarding. De opdracht kan pas worden verstrekt en aanvaard als sociale partners en pensioenfondsen in staat worden gesteld tijdig evenwichtige en gedragen besluiten te nemen.

Voor alle belanghebbenden is het cruciaal dat de nieuwe pensioenregeling duidelijk en begrijpelijk is. En dat de transitie van de huidige pensioenregeling naar de nieuwe pensioenregeling juridisch goed wordt begeleid en gedegen wordt vastgelegd.

We wijzen u op de juridisch afdoende en volledige vastlegging van de keuze voor de nieuwe pensioenregeling en de evenwichtige belangenafweging op weg naar die keuze. Bijvoorbeeld bij de toedeling van rendementen aan de leeftijdscohorten, afspraken over de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve, keuzes met betrekking tot het invaren en compensatieafspraken. Het waarborgen van een voor alle generaties evenwichtige transitie is een verantwoordelijkheid van zowel de sociale partners als het pensioenfonds. Zij moeten hier ook verantwoording over afleggen. KPMG ondersteunt hierbij graag met kwalitatieve en kwantitatieve inzichten, een juridische toets of verdere juridische ondersteuning.

Over het invaren is al veel geschreven. Dat roept veel juridische vragen op. Welke risico’s worden gelopen bij het collectief overdragen van het reeds opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenregeling? Hoe zijn invaren en evenwichtige belangenafweging met elkaar te verenigen? Leidt invaren tot direct of indirect onderscheid leeftijdsonderscheid en zo ja, is hier dan een objectieve rechtvaardiging voor? Zo maar wat vragen die om beantwoording vragen.

Voor directe actie speelt op dit moment reeds het vraagstuk van het al dan niet toepassen van het transitie-FTK. Pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen tijdens de transitieperiode gebruik te maken van een afwijkend financieel toetsingskader. Graag vertellen we meer over de verschillende spelregels op de verschillende momenten in het transitie-FTK en de keuzes die gemaakt kunnen worden.

Voorgaande is slechts een beperkte greep uit de juridische onderwerpen in de Wet toekomst pensioenen. Goed om te realiseren is dat er diverse aanpalende wet- en regelgeving is die ook relevant kan zijn in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Denk aan verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden, Wet financieel toezicht, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, General Data Protection Regulation (GDPR, in Nederland ook wel bekend als de AVG), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR), Wet verdeling pensioen bij scheiding, enz.   

KPMG heeft een breed palet aan specialisten op de verschillende onderwerpen die graag ondersteunen. Voor praktische en gedegen ondersteuning bij het tijdig voldoen aan de wet- en regelgeving of om op onderdelen meer te weten over de juridische begeleiding van de transitie en implementatie, neem gerust contact op met Jeroen Ruepert of Boudewijn Broers.